Dzisiejsza data:

Wiek XIV

1326 – 1350

1326

- Biskupem krakowskim został Jan Grotowic.

- Poświadczony jest młyn nad Prądnikiem.

1327 - Pierwsza wzmianka o przytułku dla trędowatych.

1328 - Powstała brama Nowa.

1329 V 30 - Kraków i Sącz porozumiały się w sprawie przestrzegania drogi handlowej z Torunia na Węgry.

1331 VIII 14 - Król Łokietek zwolnił mieszczaństwo krakowskie od wszystkich ceł wewnętrznych w całym państwie polskim.

1331 - Poświadczona jest ulica Garncarska.

1333 II 27 - Kazimierz wystawił w Sandomierzu dokument lokacyjny dla nowego miasta - Kazimierza.

1333 IV 24 - W katedrze krakowskiej koronowany został przez arcybiskupa Janisława Kazimierz III zwany Wielkim.

1333 - Wzmianka o aptekarzu w Krakowie.

1335 II 7 - W Sandomierzu Kazimierz, król polski, nadaje m. Kazimierzowi prawo magdeburskie.

1335 VI 10 - Kazimierz Wielki lokował na prawie miejskim Nowe Miasto (najprawdopodobniej Okół).

1335 - Zaczęto fortyfikowanie Kazimierza, w murach było 7 bram.

1336 II 27 - Kazimierz, król polski, przyrzeka urządzić w mieście Kazimierzu skład soli, ołowiu i miedzi.

1336 IX 9 - Król ustanowił prawo przeciwzbytkowe.

1336 X 23 - Kazimierz, król polski, sprzedaje za 150 grzywień groszy praskich słudze swemu Wisławowi kamienicę w Krakowie, skonfiskowaną niegdyś Hermanowi z Raciborza, mieszczaninowi krakowskiemu za zdradę króla Władysława.

1338 I 6 - Przywilej królewski zezwolił kupcom krakowskim na bezcłowy przejazd przez komorę celną w Rytrze.

1338 - Z fundacji Mikołaja Wierzynka wzniesiono kaplicę przebudowaną później na kościół pod wezwaniem św. Barbary.

1339 II 9 - Kazimierz, aktem wydanym w Krakowie, zrzekł się praw do tych księstw śląskich, które wcześniej złożyły hołd królowi czeskiemu.

1339 XII 7 - Książę Karol zapewnił mieszczan, że Andegaweni (w razie uzyskania tronu w Polsce), zachowają wszystkie nabyte przez miasto prawa.

1340 VI 11 - Król nadał mieszkańcom Kazimierza wieś Bawół.

1340

- Rozpoczęto budowę kościoła Bożego Ciała.

- Do Krakowa przybył książę Karol, margrabia Moraw wraz z bratem Janem.

1341

- W księgach miejskich wzmiankowana brama Szewska.

- Na polecenie króla wzniesiono (pierwszy) nagrobek kamienny Władysława Łokietka.

1342

- Kazimierz wydal rozporządzenie, mocą którego sprzedaż sukna mogła odbywać się tylko w kramach sukiennych.

- Król sprowadził z Czech do Krakowa zakon augustianów, objęli oni później kościół św. Katarzyny.

1344 II 15 - Kazimierz wydał dokument wytyczający szlaki handlowe z Torunia do Krakowa i na Węgry.

1345 VII 12 - Pod Kraków podeszły wojska Jana Luksemburskiego, po tygodniowym oblężeniu wycofały się.

1346 XII 22 - Odbyła się konsekracja wielkiego ołtarza w katedrze wawelskiej

1346 - Na Wawelu rozpoczęto budowę murowanego kościoła św. Jerzego.

1347 IV 15 - Po raz pierwszy wzmiankowane jest bractwo religijne przy kościele Bożego Ciała.

1347

- Biskupem krakowskim został Piotr Szyrzyk.

- Król wydaje dekret, regulujący przemysł górniczy zwany "Statutem Żup Krakowskich".

1348 I 25 - Rocznik miechowski notuje trzęsienie ziemi.

1348 VI 13 - Papież Klemens VI powołał na biskupstwo krakowskie dziekana Bodzetę.

1348 XII 13 - W Wiśle pod Wawelem został utopiony ksiądz Marcin Baryczka.

1348 - Panuje epidemia dżumy (do 1351 roku).

1349 - Z polecenia króla Kazimierza miano zakończyć przebudowę kościoła w Mogile.

1350 - Papież nakazuje Kazimierzowi Wielkiemu, w celu zdjęcia klątwy rzuconej za zabójstwo księdza Baryczki, budowę szeregu kościołów. I tak powstają na Kazimierzu kościoły św. Katarzyny i Bożego Ciała.