Dzisiejsza data:

Wiek XIV

1351 - 1375

1351 - Na Stradomiu założono szpital św. Jadwigi.

1352 IV 4 - Najstarsza wzmianka o domu beginek w Krakowie.

1352 V 19 - Król pożyczył od rajców miejskich 1 600 kóp groszy.

1353 - Król wydał dekret zabraniający korzystania z drogi na Ruś obcym kupcom, nadając w ten sposób monopol krakowianom na handel.

1354 X 6 - Król wydał przywilej zabraniający prowadzenia w Krakowie handlu pomiędzy przybyłymi kupcami nie krakowskimi ( „gościa z gościem”).

1355 I 24 - Wydano tzw. akt budziński, na mocy którego możnowładztwo małopolskie potwierdziło prawa Ludwika do korony polskiej, a ten w zamian potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje.

1355

- Według Jana Długosza rozpoczęto przebudowę kościoła św. Michała na Wawelu.

- Z fundacji Mikołaja Wierzynka rozpoczęto budowę prezbiterium (obecnego) Kościoła Mariackiego w Krakowie - budowę zakończono w 1365.

- Wzmiankowana jest w księdze miejskiej szkoła przy kościele NPM.

1356 X 5

- Kazimierz Wielki powołał do życia Sąd Najwyższy Prawa Niemieckiego na zamku krakowskim, którego zadaniem było rozstrzyganie spraw spornych w miastach królewskich.

- Król ustanawia Sąd Sześciu Miast, w którym ławnicy z Wieliczki zasiadają na równi z ławnikami z Krakowa, Olkusza, Kazimierza, Sącza i Bochni.

1357 - Na terenach podkrakowskiej wsi Łobzów, król Kazimierz Wielki, wznosi zamek, przekształcony później przez Stefana Batorego w renesansowy pałac.

1357 XI 7 - Kazimierz, król polski, sprzedaje mieszczanom miasta Kazimierza wieś Zabłocie za 120 grzywien groszy praskich i nadaje jej równocześnie prawo magdeburskie.

1358 XII 7 - Kazimierz nadał mieszczaństwu wielki przywilej, który potwierdzał dotychczasowe uprawnienia, zwiększał dochody miejskie, regulował zasady funkcjonowania wyszczególnionych instytucji miejskich.

1358

- Król zrzekł się na rzecz miasta prawa do większości należących do króla obiektów na Rynku krakowskim.

- Wzmianka o wybudowaniu na Rynku, między Sukiennicami a kościołem św. Wojciecha, Małej Wagi.

1360 VII 6 - Król nakazał, by na szlakach prowadzących na Ruś włodzimierską i halicką (w Krzeszowie i Lubaczowie), nie pobierano ceł od kupców krakowskich.

1360 IX 29 - Około św. Michała zaczęła się i trwała do połowy następnego roku morowa zaraza, której towarzyszył głód.

1361 X 5 - W Krakowie odbył się wielki wiec ustawodawczy.

1362 VII 6 - Pomiędzy królem Kazimierzem i księciem austriackim Rudolfem IV uzgodniono warunki kontaktów handlowych między Wiedniem a Krakowem.

1363 I 13 - Miasto nabyło od króla kompleks przed bramą Szewską: Czarną Wieś i Czarną Ulicę wraz z pobrzeżem - przyszłe Garbary.

1363 V 21 - W Krakowie odbyły się zaślubiny cesarza Karola IV z Elżbietą Pomorską, wnuczką Kazimierza Wielkiego.

1364 III 28 - Arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki w obecności króla Kazimierza dokonał uroczystej konsekracji nowej katedry na Wawelu.

1364 V 12 - Król Kazimierz wydał uroczysty przywilej powołujący do życia krakowskie studium generale, czyli uniwersytet.

1364 IX 1 - Papież Urban V wydał bullę zatwierdzającą powołanie Uniwersytetu.

1364 IX - Zjazd monarchów w Krakowie, według legendy podjętych ucztą przez Mikołaja Wierzynka, bankiera króla Kazimierza.

1364 - Król nadał prawa miejskie Skawinie.

1365 II 10 - Norymberczycy dostali od króla zezwolenie na 20 lat na uczęszczanie z towarem przez Kraków na Ruś.

1366 IV 13 - Magistrat zawarł umowę z klasztorem norbertanek na zamianę kamienicy na ulicy Floriańskiej na ziemię, dzisiejsze Błonia.

1366 VI 25 - Król podniósł do godności miasta na prawie magdeburskim dotychczasową osadę Wysokie Miasto i nadał nazwę Florencja (od kościoła parafialnego św. Floriana). W XV wieku pojawia się jej druga nazwa Kleparz.

1366 - Wzmianka o cegielni na Zwierzyńcu.

1367 II 12 - Wielki pożar Krakowa.

1367

- Biskupstwo krakowskie po śmierci Bodzęty objął Mokrski.

- Kazimierz potwierdził przywileje nadane Żydom małopolskim.

- Król przeprowadza reformę monetarną, wprowadza do obiegu grosz krakowski.

1368 II 22 - Mieszczanie od Ludwika Andegaweńskiego otrzymali przywilej handlu na terenie Węgier.

1368

- Król mianował swojego bankiera Żyda Lewko, żupnikiem krakowskich żup solnych oraz dzierżawcą mennicy krakowskiej.

- Według królewskiego postanowienia rada miejska miała być powoływana przez wojewodę krakowskiego i wielkorządcę w połowie z reprezentantów cechów, a w połowie z patrycjatu.

1369 XII 12 - Król Kazimierz przekazał na rzecz katedry krakowskiej wielki krzyż z czystego złota (dziś już nie istniejący) wysadzany drogimi kamieniami.

1370 VIII 6 - Król Kazimierz Wielki ustanowił coroczny jarmark na Kazimierzu w dniu św. Wawrzyńca.

1370 X 30 - Na Zamek Królewski na Wawelu przywieziono ciężko chorego króla Kazimierza Wielkiego, zmarł 5 listopada o wschodzie słońca.

1370 XI 7

- Pochowano króla Kazimierza Wielkiego w tymczasowym grobie z prawej strony głównego ołtarza Katedry Wawelskiej. Egzekwie odprawił arcybiskup Jarosław Skotnicki w towarzystwie dwóch biskupów.

- Do Krakowa przybył Ludwik Andegaweński.

1370 XI 17 - Ludwik Andegaweński został przez Jarosława Bogorię koronowany na Wawelu na króla Polski.

1370 XI 19 - Ludwik Andegaweński urządził, w sposób bardzo wystawny, uroczystości pogrzebowe pochowanego już króla Kazimierza.

1370

- Kolejna zaraza morowa.

- W księdze miejskiej wzmiankowana jest szkoła żydowska w Krakowie.

1371 I 1 - Królowa Elżbieta uregulowała prawa Krakowa w handlu z Węgrami i Rusią.

1372 VII 18 - Elżbieta nadała miastu prawo składu na towary przywożone "ze wszystkich stron świata".

1372 VII 20 - Elżbieta, królowa polska i węgierska, nadaje szpitalowi św. Ducha w Krakowie 26 grzywien groszy praskich z żup bocheńskich i wielickich.

1373 XI 9 - Wilkierz o obowiązku utrzymywaniu czystości na ulicy przez właścicieli przyległych kamienic i brukowaniu ulic.

1374 VIII 30 - Wilkierz o ochronie przeciwpożarowej - pierwszy Porządek ogniowy obowiązujący w mieście.

1374 IX 17 - Ludwik Andegaweński wydał dla szlachty polskiej przywilej koszycki.

1374 IX 30 - Król zarządził, żeby kupcy udający się z Bochni do Torunia korzystali tylko z drogi przez Kraków, przyrzekł, że nie będzie nakładał na miasto żadnych nowych podatków, w zamian Krakowianie przyrzekają prawa andegaweńskie do korony polskiej i przy braku potomka męskiego, uznają prawa sukcesyjne do tronu polskiego jednej z jego córek.

1375 IV 2 - Krakowianie uzyskali prawo swobodnego handlu na Podolu.

1375 IV 25 - Wilkierz Rady Miejskiej kładący kres strajkowi czeladników piekarskich, zmuszający ich do posłuszeństwa wobec mistrzów i wykonywania wszelkich zlecanych im posług.