Dzisiejsza data:

Wiek XIV

1376 - 1400

1376 XII 7 - W wyniku tumultu wywołanego przez Węgrów, został zabity Jaśko Kmita, zginęło też 80 Węgrów.

1376 - Pierwsza wzmianka o przedmieściu Stradom w księdze kazimierskiej.

1377 I 1 - Król zezwolił mieszczanom krakowskim nabywanie nieruchomości gruntowych w obrębie dwu mil od miasta.

1377 VIII 17 - Powstał najstarszy statut cechowy w Krakowie - cechu kuśnierzy.

1378 V 23 - Biskup Jan konsekruje kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty.

1378 VII 24 - Cesarz Karol IV udzielił krakowianom na okres 6 lat prawa handlu z Pragą.

1379 V 28 - Wilkierz ustanawiający kary za bójki z użyciem noża lub miecza.

1379 XI 11 - Królowa Elżbieta przywróciła kazimierzanom targ na konie i bydło.

1379 - Pojawia się nazwa Kloppars (Kleparz).

1380 XI 11 - Król zabronił kupcom sądeckim omijania Krakowa w drodze do Torunia.

1380

- Biskupem krakowskim został Zawisza Kurozwęcki.

- Do 1400 roku przeprowadzono przebudowę Sukiennic - w miejsce dwóch szeregów kramów zbudowano gotyckie Sukiennice z cegły.

1381 III - Ludwik Węgierski wyznaczył kolegium wielkorządców Królestwa Polskiego z biskupem krakowskim Zawiszą na czele.

1381 - Wielki wylew Wisły.

1382 II 5 - Nowym biskupem krakowskim został Jan Radlica.

1382 XII 6 - Krakowianie nie zgodzili się na wjazd do grodu Zygmunta Luksemburczyka, zaręczonego z Marią, który miał objąć rządy w Polsce.

1383 V 7 - Do Krakowa, w przebraniu, w orszaku arcybiskupa Bodzęty, przybył Siemowit IV z zamiarem porwania i poślubienia Jadwigi.

1383 V 10 - Wycofanie się Siemowita, wobec wrogiej postawy panów małopolskich.

1383 - Ukończono budowę Wieży Ratuszowej na Rynku.

1384 V 29 - Prawdopodobnie w tym dniu do Krakowa przybyła Jadwiga, młodsza córka Ludwika Węgierskiego.

1384 X 16 - Arcybiskup gnieźnieński Bodzanta, w katedrze wawelskiej, koronował Jadwigę na króla Polski.

1385 I 18 - Do Krakowa przybyło poselstwo wielkiego księcia Litwy, Jagiełły, w sprawie unii obydwu państw i jego małżeństwa z Jadwigą.

1385 VIII 14 - W Krewie Jagiełło - po wstępnych ustaleniach prowadzonych przy udziale Elżbiety i panów krakowskich - zaakceptował warunki małżeństwa.

1385 VIII - W połowie sierpnia, Wilhelm Habsburg, zaręczony z Jadwigą, przyjechał do Krakowa, by wejść w prawa małżonka - został przegoniony przez panów krakowskich.

1386 II 12 - Przyjazd Jagiełły w towarzystwie książąt Witolda, Skirgiełły i Jerzego.

1386 II 15 - Jagiełło ze swoim bratem Wiguntem przyjęli chrzest.

1386 II 18 - Uroczysty ślub Władysława z Jadwigą w katedrze na Wawelu.

1386 III 4 - Arcybiskup Bodzanta koronuje Jagiełłę na króla Polski w katedrze wawelskiej.

1387 XI 26 - Władysław, król polski, nakazuje kupcom przybywającym do Polski z Torunia, Prus, Węgier, Moraw, Czech i Śląska obierać drogę na Kraków i tu wystawiać swe towary na sprzedaż; nie dotyczy to jedynie kupców, dążących do Sandomierza i Lublina.

1387 XI 29 - Władysław, król polski, pozwala sukiennikom kazimierskim sprzedawać na łokcie sukno w domach i oknach, dopóki sklepy sukiennicze nie zostaną zbudowane.

1387 XII 3 - Rajcy i pospólstwo krakowskie złożyli królowi przysięgę posłuszeństwa i wierności.

1387 - Kraków jest poświadczony jako miasto członkowskie Hanzy.

1388 X 9 - Ławnicy krakowscy oznajmiają, że Piotr i Jan, synowie Jana Burka, stolnika sandomierskiego, sprzedali wobec sądu ławniczego miastu Krakowowi wieś Grzegórzki i młyn, położony obok kościoła św. Mikołaja.

1388 - Miasto zakupiło kamieniołom na wzgórzu Lasoty.

1389 I 27 - Szymon, archidiakon krakowski, potwierdza sprzedaż za 400 grzywien wsi Dąbia, uczynioną przez klasztor w Mogile na rzecz miasta Krakowa.

1389 II 22 - Władysław, król polski, ustanawia roczny jarmark w mieście Kazimierzu, ośm dni trwający, rozpoczynający się w wilię św. Marcina wyznawcy.

1390 VII 28 - Władysław dokonał fundacji konwentu benedyktynów słowiańskich.

1390

- Rada miejska wydała czeladzi rzemieślniczej zakaz świętowania poniedziałków.

- Rozpoczyna się najstarsza zachowana księga rachunkowa Krakowa.

1391 - W rachunkach miejskich zanotowano wydatek na budowę "nowej kloaki".

1392 XII 4 - Papież Bonifacy IX zatwierdził na biskupstwie krakowskim elekta kapituły Piotra Wysza.

1392 - W kościele Mariackim rozpoczęto budowę wież, gdzie zawieszono zegar sprowadzony z Norymbergi (pierwszy tego typu w Polsce).

1393 VI 8 - Wojewoda Spytek odstąpił od zwyczaju przyjmowania od miasta podatku z tytułu "wyboru" rajców.

1393 VIII 9 - Królowa Jadwiga założyła przy katedrze bractwo psałterzystów.

1393 - Po raz pierwszy wzmiankowani są rajcy kleparscy.

1394 - Została zawarta ugoda handlowa między Krakowem a Koszycami.

1395

- Władysław i Jadwiga ufundowali kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z klasztorem Karmelitów Trzewiczkowych na Garbarach.

- Spór Krakowa z Lwowem o prawo składu na "szlaku tatarskim".

1396 II 7 - Dobrogost, arcybiskup gnieźnieński i Sędziwoj wojewoda kaliski, starosta generalny wielkopolski, jako komisarze królewscy w sporze między m. Krakowem a Lwowem, który pierwszemu wzbrania używania drogi prowadzącej do Tataryi – wobec twierdzeń Krakowian, że za czasów króla Kazimierza używali jej swobodnie, nakazują stronom, by jedna drugiej ofiarowała złożenie przysięgi; dziesięciu Krakowian w obecności dwóch obywateli lwowskich ma ją złożyć w Krakowie albo ewentualnie dziesięciu Lwowian w obecności dwóch Krakowian we Lwowie.

1396 IX - W księgach miejskich Kazimierza odnotowano wydatki na szpital trędowatych.

1396 X 18 - Wprowadzono w życie pierwszy urzędowy cennik na towary rzemieślnicze.

1396 - Ostre wystąpienie cechu rzeźniczego przeciw radzie.

1397 I 11 - Akademia Krakowska uzyskała zezwolenie papieskie na organizację wydziału teologicznego.

1397

- Sprowadzono zakon karmelitów żebrzących.

- Kurtuazyjna wizyta Zygmunta Luksemburczyka.

- Zbiorowe porzucenie pracy przez łaziebników.

1398 - Od tego roku księgi krakowskiej Rady Miejskiej rejestrują corocznie starszych cechowych czyli cechmistrzów.

1399 VI 22 - Królowa Jadwiga urodziła córkę, której nadano imię Elżbieta Bonifacja.

1399 VII 13 - Umiera córka królowej przeżywszy tylko 22 dni.

1399 VII 19 - Pogrzeb królowej Jadwigi i jej córeczki.

1399 VIII 18 - Władysław, król polski stanowi, aby od sądów krakowskich apelowano do sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, od tego zaś do sądu królewskiego.

1399 - Zarejestrowano pierwsze wydatki na rurmus (wodociąg miejski), który zaopatrywał Kraków w wodę z Rudawy.

1400 V 1 - Mikołaj kanonik i oficyał krakowski, dziekan św. Floryana, Mikołaj Wigand dziekan przemyski, doktorowie dekretów, Jan z Tęczyna kasztelan i Mikołaj pisarz, ziemi krakowskiej, sędziowie polubowni wydają wyrok w sporze klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu z miastem Krakowem o pastwiska między wsiami: Kawiory, Łobzów, Bronowice, Chełm i Zwierzyniec, tudzież o kamienicę w Krakowie, na korzyść miasta.

1400 VII 26

- Władysław Jagiełło nadał wielki przywilej Uniwersytetowi krakowskiemu dokonując jego ponownej fundacji.

- W obecnym Collegium Maius odbyły się pierwsze wykłady akademickie.