Dzisiejsza data:

Wiek XIV

1301 - 1400


1301-1325

1301 - Rozpoczyna się najstarsza krakowska księga miejska.

1302 - Na Rynku, u wylotu ulicy Brackiej, zbudowana została miejska waga (Waga Wielka do ważenia ołowiu i miedzi).

1303 III 25 - Papież Bonifacy VIII zatwierdził kościołowi krakowskiemu wszystkie uzyskane dawniej prawa jak i nadania króla Wacława II na salinach krakowskich oraz na Iłży i Tarczku.

1304 IV 16 - Wzmiankowane są kościoły św. Andrzeja i św. Marcina, jako położone na przedmieściach Krakowa.

1304

- W księgach miejskich wzmiankowana jest ulica Żydowska (dzisiejsza ulica św. Anny).

- Poświadczony jest młyn wodny (tzw. młyn piaseczny) w okolicy kościoła św. Mikołaja.

Łokietek zajął Wiślicę i stamtąd bezskutecznie próbował atakować Kraków.

1305 V 9 - Kalendarz katedry krakowskiej informuje o pożarze miasta. Spłonęła również katedra i zamek na Wzgórzu Wawelskim. Wiatr przeniósł ogień z płonącego na ulicy Grodzkiej kościoła Wszystkich Świętych.

1306 IX 1Władysław Łokietek zajął Kraków.

1306 IX 2Łokietek zatwierdził biskupstwu krakowskiemu jego prawa i nadał Chęciny.

1306 IX 12Łokietek udzielił mieszczaństwu krakowskiemu przywileje handlowe i podatkowe i nadał gminie miejskiej prawo składu na miedź.

1306

- W księdze miejskiej pojawiają się informacje o kościele św. Krzyża oraz grupie zawodowej kramarzy.

- Przed sądem duchownym rozpoczął się proces biskupa Jana Muskaty o prześladowanie Polaków w czasie panowania czeskiego.

1308

- Na terenie Krakowa poświadczone są w obiegu grosze.

- Wzmiankowane są kościoły i ulice św. Szczepana (Stefana) i św. Jana oraz ulice Dominikańska i Grodzka.

1309 - Poświadczona jest ulica Szewska.

1310 II 22 - Książę mazowiecki Bolesław nadał kupcom krakowskim przywilej uczęszczania z towarem na teren jego władztwa, lądem lub wodą.

1310 XII 15 - Spór między klaryskami ze Starego Sącza a mieszczanami krakowskimi, w sprawie poboru ceł od prowadzących handel z Węgrami, Władysław ks. krakowski i sandomierski, rozstrzyga na korzyść tych ostatnich.

1310

- Pierwsze wzmianki o bramach Szewskiej i Wiślnej (Wodnej).

- W zapisce Rady Miejskiej znajdujemy najstarszą wiadomość o krakowskich jarmarkach czyli dorocznych targach.

1311 V - Wybuchł bunt mieszczaństwa pod wodzą wójta Albrechta.

1311 - W księdze miejskiej znajdujemy najstarszą wzmiankę o bramie Sławkowskiej i o murze miejskim przy kościele św. Krzyża.

1312 IV - Do Krakowa przybył Bolko Opolski.

1312 V 5 - Na roczną kadencję wybrano rajców i ławników, przeważnie przeciwników Łokietka.

1312 VIBolko opuścił Kraków, udając się do Opola, dokąd zabrał uwięzionego przez siebie przywódcę powstania wójta Alberta.

1312

Łokietek po złamaniu buntu ograniczył znaczenie mieszczaństwa niemieckiego w mieście, wprowadził łacinę zamiast niemieckiego w księgach miejskich, zniósł wójtostwo dziedziczne.

- Łokietek cofnął miastu przywileje z 1306 roku.

- Wzmianka o budowie dalszych młynów nad Rudawą i o powstaniu słodowni.

1314 - Wzmiankowany jest prywatny młyn nad rzeką Prądnik.

1315 V 24Łokietek nadał miastu funkcjonujący w rejonie Wawelu przewóz monarszy, z którego dochód miał być obrócony na budowę mostu.

1316 - Pierwsza wzmianka o ratuszu w Krakowie.

1317 - Od tego roku w księgach miejskich pojawia się urząd landwójta (advocatus provincialis).

1318 - Poświadczona jest fosa przy bramie Szewskiej.

1319 VII 22 - Spytko, kasztelan wiślicki, dokonał "z polecenia księcia", przy udziale starej Rady, "wyboru" rajców.

1320 I 20 - Odbyła się koronacja Władysława Łokietka i jego żony Jadwigi.

1320 VI 11 - Królowa Jadwiga nadała mieszczanom krakowskim zwolnienie od ceł w ziemiach krakowskiej i sandomierskiej na komorach celnych, z których dochód jej przysługiwał.

1320 VIII 17Łokietek potwierdził zwolnienie od ceł mieszczan krakowskich przez Leszka Czarnego.

1320 VIII 27 - Kupcy krakowscy uzyskali od księcia włodzimierskiego Andrzeja prawo handlu w jego państwie i określenie obowiązujących ich ceł.

1320

Jan Nanker został następcą zmarłego biskupa Jana Muskaty.

- Biskup Nanker rozpoczął budowę nowej katedry na Wawelu.

1321

- W księdze miejskiej pojawiają się nazwy Wysokie Miasto (prawdopodobnie Kleparz) i Nowe Miasto (Okół lub może Kazimierz).

- Poświadczona jest brama Mikołajska.

1322 V 11 - Sąd ziemski przysądził kapitule krakowskiej wieś Bawół (jej grunty weszły później w obręb miasta Kazimierza).

1322 V 31 - Biskup Nanker ufundował w katedrze kaplicę św. Małgorzaty.

1322 VII 5 - Papież Jan XXII polecił dziekanowi katedry gnieźnieńskiej rozsądzić spór miedzy biskupem Nankierem i opatem tynieckim o Biecz.

1323 I 21 - Mikołaj wójt i rajcy miasta Sącza ogłaszają układ z rajcami i mieszczanami krakowskimi, w sprawie zniżenia dla Sącza cła od postawów sukna, zawarty za pośrednictwem Spytka wojewody krakowskiego.

1323 V 10 - Wojewoda sandomierski Tomisław zwolnił z ceł mieszczan krakowskich w ziemi sandomierskiej.

1323 XII 31 - Wójt Gerssius, na polecenie króla, wyznaczył ławników na rok 1324.

1324 II 25 - Umowa handlowa Krakowa z Koszycami.

1325 IV 26 - Arcybiskup gnieźnieński, w sporze między biskupami płockim, włocławskim i poznańskim z jednej strony a biskupem krakowskim z drugiej o pierwsze miejsce przy arcybiskupie, potwierdził, że zgodnie z dawniejszymi bullami papieskimi przysługuje ono biskupowi krakowskiemu.

1325 IV 30 - W Krakowie odbył się chrzest księżniczki litewskiej Aldony.

1325 X 16 - W obecności wszystkich książąt polskich odbył się ślub Kazimierza z Aldoną.


1326-1350

1326 X 1 - Biskupem krakowskim został Jan Grotowic.

1326 - Poświadczony jest młyn nad Prądnikiem.

1327 - Pierwsza wzmianka o przytułku dla trędowatych.

1328 - Powstała brama Nowa.

1329 V 30 - Kraków i Sącz porozumiały się w sprawie przestrzegania drogi handlowej z Torunia na Węgry.

1331 VIII 14 - Król Łokietek zwolnił mieszczaństwo krakowskie od wszystkich ceł wewnętrznych w całym państwie polskim.

1331 - Poświadczona jest ulica Garncarska.

1333 II 27Kazimierz wystawił w Sandomierzu dokument lokacyjny dla nowego miasta - Kazimierza.

1333 IV 24 - W katedrze krakowskiej koronowany został przez arcybiskupa Janisława Kazimierz III zwany Wielkim.

1333 - Wzmianka o aptekarzu w Krakowie.

1335 II 7 - W Sandomierzu Kazimierz, król polski, nadaje m. Kazimierzowi prawo magdeburskie.

1335 VI 10Kazimierz Wielki lokował na prawie miejskim Nowe Miasto (najprawdopodobniej Okół).

1335 - Zaczęto fortyfikowanie Kazimierza, w murach było 7 bram.

1336 II 27 - Kazimierz, król polski, przyrzeka urządzić w mieście Kazimierzu skład soli, ołowiu i miedzi.

1336 IX 9Król ustanowił prawo przeciwzbytkowe.

1336 X 23 - Kazimierz, król polski, sprzedaje za 150 grzywień groszy praskich słudze swemu Wisławowi kamienicę w Krakowie, skonfiskowaną niegdyś Hermanowi z Raciborza, mieszczaninowi krakowskiemu za zdradę króla Władysława.

1338 I 6 - Przywilej królewski zezwolił kupcom krakowskim na bezcłowy przejazd przez komorę celną w Rytrze.

1338 - Z fundacji Mikołaja Wierzynka wzniesiono kaplicę przebudowaną później na kościół pod wezwaniem św. Barbary.

1339 II 9 - Kazimierz, aktem wydanym w Krakowie, zrzekł się praw do tych księstw śląskich, które wcześniej złożyły hołd królowi czeskiemu.

1339 XII 7 - Książę Karol zapewnił mieszczan, że Andegaweni (w razie uzyskania tronu w Polsce), zachowają wszystkie nabyte przez miasto prawa.

1340 VI 11Król nadał mieszkańcom Kazimierza wieś Bawół.

1340

- Rozpoczęto budowę kościoła Bożego Ciała.

- Do Krakowa przybył książę Karol, margrabia Moraw wraz z bratem Janem.

1341

- W księgach miejskich wzmiankowana brama Szewska.

- Na polecenie króla wzniesiono (pierwszy) nagrobek kamienny Władysława Łokietka.

1342

Kazimierz wydal rozporządzenie, mocą którego sprzedaż sukna mogła odbywać się tylko w kramach sukiennych.

- Król sprowadził z Czech do Krakowa zakon augustianów, objęli oni później kościół św. Katarzyny.

1344 II 15Kazimierz wydał dokument wytyczający szlaki handlowe z Torunia do Krakowa i na Węgry.

1345 VII 12 - Pod Kraków podeszły wojska Jana Luksemburskiego, po tygodniowym oblężeniu wycofały się.

1346 XII 22 - Odbyła się konsekracja wielkiego ołtarza w katedrze wawelskiej

1346 - Na Wawelu rozpoczęto budowę murowanego kościoła św. Jerzego.

1347 IV 15 - Po raz pierwszy wzmiankowane jest bractwo religijne przy kościele Bożego Ciała.

1347

- Biskupem krakowskim został Piotr Szyrzyk.

Król wydaje dekret, regulujący przemysł górniczy zwany "Statutem Żup Krakowskich".

1348 I 25 - Rocznik miechowski notuje trzęsienie ziemi.

1348 VI 13 - Papież Klemens VI powołał na biskupstwo krakowskie dziekana Bodzetę.

1348 XII 13 - W Wiśle pod Wawelem został utopiony ksiądz Marcin Baryczka.

1348 - Panuje epidemia dżumy (do 1351 roku).

1349 - Z polecenia króla Kazimierza miano zakończyć przebudowę kościoła w Mogile.

1350 - Papież nakazuje Kazimierzowi Wielkiemu, w celu zdjęcia klątwy rzuconej za zabójstwo księdza Baryczki, budowę szeregu kościołów. I tak powstają na Kazimierzu kościoły św. Katarzyny i Bożego Ciała.


1351-1375

1351 - Na Stradomiu założono szpital św. Jadwigi.

1352 IV 4 - Najstarsza wzmianka o domu beginek w Krakowie.

1352 V 19 - Król pożyczył od rajców miejskich 1 600 kóp groszy.

1353Król wydał dekret zabraniający korzystania z drogi na Ruś obcym kupcom, nadając w ten sposób monopol krakowianom na handel.

1354 X 6Król wydał przywilej zabraniający prowadzenia w Krakowie handlu pomiędzy przybyłymi kupcami nie krakowskimi ( „gościa z gościem”).

1355 I 24 - Wydano tzw. akt budziński, na mocy którego możnowładztwo małopolskie potwierdziło prawa Ludwika do korony polskiej, a ten w zamian potwierdził wszystkie dotychczasowe przywileje.

1355

- Według Jana Długosza rozpoczęto przebudowę kościoła św. Michała na Wawelu.

- Z fundacji Mikołaja Wierzynka rozpoczęto budowę prezbiterium (obecnego) Kościoła Mariackiego w Krakowie - budowę zakończono w 1365.

- Wzmiankowana jest w księdze miejskiej szkoła przy kościele NPM.

1356 X 5

Kazimierz Wielki powołał do życia Sąd Najwyższy Prawa Niemieckiego na zamku krakowskim, którego zadaniem było rozstrzyganie spraw spornych w miastach królewskich.

Król ustanawia Sąd Sześciu Miast, w którym ławnicy z Wieliczki zasiadają na równi z ławnikami z Krakowa, Olkusza, Kazimierza, Sącza i Bochni.

1357 - Na terenach podkrakowskiej wsi Łobzów, król Kazimierz Wielki, wznosi zamek, przekształcony później przez Stefana Batorego w renesansowy pałac.

1357 XI 7 - Kazimierz, król polski, sprzedaje mieszczanom miasta Kazimierza wieś Zabłocie za 120 grzywien groszy praskich i nadaje jej równocześnie prawo magdeburskie.

1358 XII 7Kazimierz nadał mieszczaństwu wielki przywilej, który potwierdzał dotychczasowe uprawnienia, zwiększał dochody miejskie, regulował zasady funkcjonowania wyszczególnionych instytucji miejskich.

1358

Król zrzekł się na rzecz miasta prawa do większości należących do króla obiektów na Rynku krakowskim.

- Wzmianka o wybudowaniu na Rynku, między Sukiennicami a kościołem św. Wojciecha, Małej Wagi.

1360 VII 6Król nakazał, by na szlakach prowadzących na Ruś włodzimierską i halicką (w Krzeszowie i Lubaczowie), nie pobierano ceł od kupców krakowskich.

1360 IX 29 - Około św. Michała zaczęła się i trwała do połowy następnego roku morowa zaraza, której towarzyszył głód.

1361 X 5 - W Krakowie odbył się wielki wiec ustawodawczy.

1362 VII 6 - Pomiędzy królem Kazimierzem i księciem austriackim Rudolfem IV uzgodniono warunki kontaktów handlowych między Wiedniem a Krakowem.

1363 I 13 - Miasto nabyło od króla kompleks przed bramą Szewską: Czarną Wieś i Czarną Ulicę wraz z pobrzeżem - przyszłe Garbary.

1363 V 21 - W Krakowie odbyły się zaślubiny cesarza Karola IV z Elżbietą Pomorską, wnuczką Kazimierza Wielkiego.

1364 III 28 - Arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki w obecności króla Kazimierza dokonał uroczystej konsekracji nowej katedry na Wawelu.

1364 V 12 - Król Kazimierz wydał uroczysty przywilej powołujący do życia krakowskie studium generale, czyli uniwersytet.

1364 IX 1 - Papież Urban V wydał bullę zatwierdzającą powołanie Uniwersytetu.

1364 IX - Zjazd monarchów w Krakowie, według legendy podjętych ucztą przez Mikołaja Wierzynka, bankiera króla Kazimierza.

1364Król nadał prawa miejskie Skawinie.

1365 II 10 - Norymberczycy dostali od króla zezwolenie na 20 lat na uczęszczanie z towarem przez Kraków na Ruś.

1366 IV 13 - Magistrat zawarł umowę z klasztorem norbertanek na zamianę kamienicy na ulicy Floriańskiej na ziemię, dzisiejsze Błonia.

1366 VI 25Król podniósł do godności miasta na prawie magdeburskim dotychczasową osadę Wysokie Miasto i nadał nazwę Florencja (od kościoła parafialnego św. Floriana). W XV wieku pojawia się jej druga nazwa Kleparz.

1366 - Wzmianka o cegielni na Zwierzyńcu.

1367 II 12 - Wielki pożar Krakowa.

1367

- Biskupstwo krakowskie po śmierci Bodzęty objął Mokrski.

Kazimierz potwierdził przywileje nadane Żydom małopolskim.

- Król przeprowadza reformę monetarną, wprowadza do obiegu grosz krakowski.

1368 II 22 - Mieszczanie od Ludwika Andegaweńskiego otrzymali przywilej handlu na terenie Węgier.

1368

Król mianował swojego bankiera Żyda Lewko, żupnikiem krakowskich żup solnych oraz dzierżawcą mennicy krakowskiej.

- Według królewskiego postanowienia rada miejska miała być powoływana przez wojewodę krakowskiego i wielkorządcę w połowie z reprezentantów cechów, a w połowie z patrycjatu.

1369 XII 12 - Król Kazimierz przekazał na rzecz katedry krakowskiej wielki krzyż z czystego złota (dziś już nie istniejący) wysadzany drogimi kamieniami.

1370 VIII 6 - Król Kazimierz Wielki ustanowił coroczny jarmark na Kazimierzu w dniu św. Wawrzyńca.

1370 X 30 - Na Zamek Królewski na Wawelu przywieziono ciężko chorego króla Kazimierza Wielkiego, zmarł 5 listopada o wschodzie słońca.

1370 XI 7

- Pochowano króla Kazimierza Wielkiego w tymczasowym grobie z prawej strony głównego ołtarza Katedry Wawelskiej. Egzekwie odprawił arcybiskup Jarosław Skotnicki w towarzystwie dwóch biskupów.

- Do Krakowa przybył Ludwik Andegaweński.

1370 XI 17 - Ludwik Andegaweński został przez Jarosława Bogorię koronowany na Wawelu na króla Polski.

1370 XI 19 - Ludwik Andegaweński urządził, w sposób bardzo wystawny, uroczystości pogrzebowe pochowanego już króla Kazimierza.

1370

- Kolejna zaraza morowa.

- W księdze miejskiej wzmiankowana jest szkoła żydowska w Krakowie.

1371 I 1 - Królowa Elżbieta uregulowała prawa Krakowa w handlu z Węgrami i Rusią.

1372 VII 18 - Elżbieta nadała miastu prawo składu na towary przywożone "ze wszystkich stron świata".

1372 VII 20 - Elżbieta, królowa polska i węgierska, nadaje szpitalowi św. Ducha w Krakowie 26 grzywien groszy praskich z żup bocheńskich i wielickich.

1373 XI 9 - Wilkierz o obowiązku utrzymywaniu czystości na ulicy przez właścicieli przyległych kamienic i brukowaniu ulic.

1374 VIII 30 - Wilkierz o ochronie przeciwpożarowej - pierwszy Porządek ogniowy obowiązujący w mieście.

1374 IX 17 - Ludwik Andegaweński wydał dla szlachty polskiej przywilej koszycki.

1374 IX 30 - Król zarządził, żeby kupcy udający się z Bochni do Torunia korzystali tylko z drogi przez Kraków, przyrzekł, że nie będzie nakładał na miasto żadnych nowych podatków, w zamian Krakowianie przyrzekają prawa andegaweńskie do korony polskiej i przy braku potomka męskiego, uznają prawa sukcesyjne do tronu polskiego jednej z jego córek.


1375-1400

1375 IV 2 - Krakowianie uzyskali prawo swobodnego handlu na Podolu.

1375 IV 25 - Wilkierz Rady Miejskiej kładący kres strajkowi czeladników piekarskich, zmuszający ich do posłuszeństwa wobec mistrzów i wykonywania wszelkich zlecanych im posług.

1376 XII 7 - W wyniku tumultu wywołanego przez Węgrów, został zabity Jaśko Kmita, zginęło też 80 Węgrów.

1376 - Pierwsza wzmianka o przedmieściu Stradom w księdze kazimierskiej.

1377 I 1 - Król zezwolił mieszczanom krakowskim nabywanie nieruchomości gruntowych w obrębie dwu mil od miasta.

1377 VIII 17 - Powstał najstarszy statut cechowy w Krakowie - cechu kuśnierzy.

1378 V 23 - Biskup Jan konsekruje kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Małgorzaty.

1378 VII 24 - Cesarz Karol IV udzielił krakowianom na okres 6 lat prawa handlu z Pragą.

1379 V 28 - Wilkierz ustanawiający kary za bójki z użyciem noża lub miecza.

1379 XI 11 - Królowa Elżbieta przywróciła kazimierzanom targ na konie i bydło.

1379 - Pojawia się nazwa Kloppars (Kleparz).

1380 XI 11 - Król zabronił kupcom sądeckim omijania Krakowa w drodze do Torunia.

1380

- Biskupem krakowskim został Zawisza Kurozwęcki.

- Do 1400 roku przeprowadzono przebudowę Sukiennic - w miejsce dwóch szeregów kramów zbudowano gotyckie Sukiennice z cegły.

1381 III - Ludwik Węgierski wyznaczył kolegium wielkorządców Królestwa Polskiego z biskupem krakowskim Zawiszą na czele.

1381 - Wielki wylew Wisły.

1382 II 5 - Nowym biskupem krakowskim został Jan Radlica.

1382 XII 6 - Krakowianie nie zgodzili się na wjazd do grodu Zygmunta Luksemburczyka, zaręczonego z Marią, który miał objąć rządy w Polsce.

1383 V 7 - Do Krakowa, w przebraniu, w orszaku arcybiskupa Bodzęty, przybył Siemowit IV z zamiarem porwania i poślubienia Jadwigi.

1383 V 10 - Wycofanie się Siemowita, wobec wrogiej postawy panów małopolskich.

1383 - Ukończono budowę Wieży Ratuszowej na Rynku.

1384 V 29 - Prawdopodobnie w tym dniu do Krakowa przybyła Jadwiga, młodsza córka Ludwika Węgierskiego.

1384 X 16 - Arcybiskup gnieźnieński Bodzanta, w katedrze wawelskiej, koronował Jadwigę na króla Polski.

1385 I 18 - Do Krakowa przybyło poselstwo wielkiego księcia Litwy, Jagiełły, w sprawie unii obydwu państw i jego małżeństwa z Jadwigą.

1385 VIII 14 - W Krewie Jagiełło - po wstępnych ustaleniach prowadzonych przy udziale Elżbiety i panów krakowskich - zaakceptował warunki małżeństwa.

1385 VIII - W połowie sierpnia, Wilhelm Habsburg, zaręczony z Jadwigą, przyjechał do Krakowa, by wejść w prawa małżonka - został przegoniony przez panów krakowskich.

1386 II 12 - Przyjazd Jagiełły w towarzystwie książąt Witolda, Skirgiełły i Jerzego.

1386 II 15 - Jagiełło ze swoim bratem Wiguntem przyjęli chrzest.

1386 II 18 - Uroczysty ślub Władysława z Jadwigą w katedrze na Wawelu.

1386 III 4 - Arcybiskup Bodzanta koronuje Jagiełłę na króla Polski w katedrze wawelskiej.

1387 XI 26 - Władysław, król polski, nakazuje kupcom przybywającym do Polski z Torunia, Prus, Węgier, Moraw, Czech i Śląska obierać drogę na Kraków i tu wystawiać swe towary na sprzedaż; nie dotyczy to jedynie kupców, dążących do Sandomierza i Lublina.

1387 XI 29 - Władysław, król polski, pozwala sukiennikom kazimierskim sprzedawać na łokcie sukno w domach i oknach, dopóki sklepy sukiennicze nie zostaną zbudowane.

1387 XII 3 - Rajcy i pospólstwo krakowskie złożyli królowi przysięgę posłuszeństwa i wierności.

1387 - Kraków jest poświadczony jako miasto członkowskie Hanzy.

1388 X 9 - Ławnicy krakowscy oznajmiają, że Piotr i Jan, synowie Jana Burka, stolnika sandomierskiego, sprzedali wobec sądu ławniczego miastu Krakowowi wieś Grzegórzki i młyn, położony obok kościoła św. Mikołaja.

1388 - Miasto zakupiło kamieniołom na wzgórzu Lasoty.

1389 I 27 - Szymon, archidiakon krakowski, potwierdza sprzedaż za 400 grzywien wsi Dąbia, uczynioną przez klasztor w Mogile na rzecz miasta Krakowa.

1389 II 22 - Władysław, król polski, ustanawia roczny jarmark w mieście Kazimierzu, ośm dni trwający, rozpoczynający się w wilię św. Marcina wyznawcy.

1390 VII 28 - Władysław dokonał fundacji konwentu benedyktynów słowiańskich.

1390

- Rada miejska wydała czeladzi rzemieślniczej zakaz świętowania poniedziałków.

- Rozpoczyna się najstarsza zachowana księga rachunkowa Krakowa.

1391 - W rachunkach miejskich zanotowano wydatek na budowę "nowej kloaki".

1392 XII 4 - Papież Bonifacy IX zatwierdził na biskupstwie krakowskim elekta kapituły Piotra Wysza.

1392 - W kościele Mariackim rozpoczęto budowę wież, gdzie zawieszono zegar sprowadzony z Norymbergi (pierwszy tego typu w Polsce).

1393 VI 8 - Wojewoda Spytek odstąpił od zwyczaju przyjmowania od miasta podatku z tytułu "wyboru" rajców.

1393 VIII 9 - Królowa Jadwiga założyła przy katedrze bractwo psałterzystów.

1393 - Po raz pierwszy wzmiankowani są rajcy kleparscy.

1394 - Została zawarta ugoda handlowa między Krakowem a Koszycami.

1395

- Władysław i Jadwiga ufundowali kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny z klasztorem Karmelitów Trzewiczkowych na Garbarach.

- Spór Krakowa z Lwowem o prawo składu na "szlaku tatarskim".

1396 II 7 - Dobrogost, arcybiskup gnieźnieński i Sędziwoj wojewoda kaliski, starosta generalny wielkopolski, jako komisarze królewscy w sporze między m. Krakowem a Lwowem, który pierwszemu wzbrania używania drogi prowadzącej do Tataryi – wobec twierdzeń Krakowian, że za czasów króla Kazimierza używali jej swobodnie, nakazują stronom, by jedna drugiej ofiarowała złożenie przysięgi; dziesięciu Krakowian w obecności dwóch obywateli lwowskich ma ją złożyć w Krakowie albo ewentualnie dziesięciu Lwowian w obecności dwóch Krakowian we Lwowie.

1396 IX - W księgach miejskich Kazimierza odnotowano wydatki na szpital trędowatych.

1396 X 18 - Wprowadzono w życie pierwszy urzędowy cennik na towary rzemieślnicze.

1396 - Ostre wystąpienie cechu rzeźniczego przeciw radzie.

1397 I 11 - Akademia Krakowska uzyskała zezwolenie papieskie na organizację wydziału teologicznego.

1397

- Sprowadzono zakon karmelitów żebrzących.

- Kurtuazyjna wizyta Zygmunta Luksemburczyka.

- Zbiorowe porzucenie pracy przez łaziebników.

1398 - Od tego roku księgi krakowskiej Rady Miejskiej rejestrują corocznie starszych cechowych czyli cechmistrzów.

1399 VI 22 - Królowa Jadwiga urodziła córkę, której nadano imię Elżbieta Bonifacja.

1399 VII 13 - Umiera córka królowej przeżywszy tylko 22 dni.

1399 VII 19 - Pogrzeb królowej Jadwigi i jej córeczki.

1399 VIII 18 - Władysław, król polski stanowi, aby od sądów krakowskich apelowano do sądu wyższego prawa niemieckiego na zamku krakowskim, od tego zaś do sądu królewskiego.

1399 - Zarejestrowano pierwsze wydatki na rurmus (wodociąg miejski), który zaopatrywał Kraków w wodę z Rudawy.

1400 V 1 - Mikołaj kanonik i oficyał krakowski, dziekan św. Floryana, Mikołaj Wigand dziekan przemyski, doktorowie dekretów, Jan z Tęczyna kasztelan i Mikołaj pisarz, ziemi krakowskiej, sędziowie polubowni wydają wyrok w sporze klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu z miastem Krakowem o pastwiska między wsiami: Kawiory, Łobzów, Bronowice, Chełm i Zwierzyniec, tudzież o kamienicę w Krakowie, na korzyść miasta.

1400 VII 26

- Władysław Jagiełło nadał wielki przywilej Uniwersytetowi krakowskiemu dokonując jego ponownej fundacji.

- W obecnym Collegium Maius odbyły się pierwsze wykłady akademickie.