Dzisiejsza data:

1831 I 16 - Demonstrujące tłumy Krakowian zmusiły Wodzickiego do rezygnacji z zajmowanego stanowiska prezesa Senatu. Grupa studentów pod wodzą Jacka Gudrajczyka wtargnęła do domu prezesa Wodzickiego i próbowała go aresztować.

1831 I 18

- Hrabia Stanisław Wodzicki złożył rezygnację i opuścił Kraków.

- Senat Rządzący utworzył Komitet Bezpieczeństwa.

1831 I 30 - Do Krakowa przybył wysłannik powstańczego Rządu Narodowego Ludwik Morsztyn.

1831 II 24 - Mieszkańcy miasta oświetlili domy na wieść o bitwie pod Grochowem.

1831 III 10 - Do Krakowa przyjechał generał Józef Chłopicki, były dyktator powstania. Osiadł na stałe w Krakowie, mieszkał przy Rynku Głównym.

1831 IV 5 - Senat wydał zakaz iluminacji domów pod karą grzywny.

1831 V 2 – 3 - Pożar zabudowań klasztornych i podkrakowskiego Tyńca.

1831 V 5 - Wybuchła epidemia cholery w Krakowie. Do końca września zmarło w mieście 1417 osób.

1831 VI 2 - Władze austriackie dla opanowania epidemii cholery zamknęły granicę kordonem sanitarnym.

1831 IX 25 - Senat Rządzący na polecenie władz rosyjskich wydał nakaz o wydaleniu z Krakowa polskich wojskowych, którzy przybyli do Krakowa.

1831 IX 26 – 27 - W Krakowie zatrzymała się część władz cywilnych powstania, w tym były prezes powstańczego Rządu Narodowego książę Adam Jerzy Czartoryski.

1831 IX 27 - W pogoni za korpusem generała Różyckiego do Krakowa weszły wojska rosyjskie pod wodzą generała Fiodora Rudigera. Okupacja Krakowa przez wojska rosyjskie trwała prawie 2 miesiące do 24 listopada.

1831 IX - Przez Kraków przemaszerował w kierunku granicy austriackiej korpus wojsk polskich, pod dowództwem generała Samuela Różyckiego,

1831 XI 1 - Mieroszewski odstąpił teatr na lat dziesięć Juliuszowi Pfeifferowi.

1831 XI 21 - Kanclerz Austrii Klemens Metternich wysunął wobec Rosji i Prus propozycję powołania Konferencji Rezydentów w Rzeczypospolitej Krakowskiej.

1831 XI 24 - Zakończenie okupacji Krakowa przez wojska rosyjskie.

1831 XII 1 - Wydawca i redaktor "Gazety Krakowskiej" Jan Maj ustąpił ze swego stanowiska.

1831 XII - Zamknięcie granic i napływ uciekinierów spowodował gwałtowny wzrost cen.

1832 I 28 - Rezydenci mocarstw opiekuńczych zadeklarowali wzmożenie wysiłku nad utrzymaniem wewnętrznego porządku i spokoju w Rzeczypospolitej Krakowskiej.

1832 IV 18 - Nastąpiło uroczyste poświęcenie kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Józefa w Podgórzu.

1832 IX 12 - Ostatecznie rozwiązana Gwardia Narodowa w Krakowie.

1832 XI 26 - Nabożeństwo żałobne w kościele akademickim św. Anny za Jana Śniadeckiego, profesora w Uniwersytecie Krakowskim. Nabożeństwo celebrował biskup Karol Skórkowski

1832 XI 30 - Mocarstwa rozpoczęły dyskusję nad zmianą konstytucji Rzeczypospolitej Krakowskiej.

1832 XII 11 - Senat Rządzący powołał do życia Komitet Cenzury, wzorowany na podobnych instytucjach austriackich. Komitet miał za zadanie przeciwdziałać wszelkim ruchom niepodległościowym.

1832

- Zaczęło się ukazywać pierwsze pismo lekarskie w Krakowie „Rocznik Kliniczny ”, wydawany przez zasłużonego lekarza Ludwika Bierkowskiego.

- Ukazał się album Jana Nepomucena Waltera „Widoki miasta Krakowa i jego okolic”

- W Krakowie z inicjatywy Lesława Łukaszewicza powstał Klub Tajemnych Filaretów, tajna młodzieżowa organizacja początkowo o charakterze samokształceniowym, następnie przekształcona w stowarzyszenie polityczne.

- Został wydany pierwszy rocznik „Kalendarza Wolnego Miasta Krakowa”. Od 1888 roku ukazywał się jako „Józefa Czecha Kalendarz Krakowski”, od 1904 roku „Kalendarz Krakowski Józefa Czecha”. Wydawnictwo ukazywało się do 1917 roku.

1833 II 13 - Mocarstwa zaaprobowały projekt zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Krakowskiej.

1833 III 24 - Prezesem Senatu Rządzącego został Kasper Wielogłowski, były radca prefektury krakowskiej w czasach Księstwa Warszawskiego, senator – kasztelan Królestwa Polskiego.

1833 III - Do Krakowa przybyła złożona z przedstawicieli trzech mocarstw opiekuńczych tzw. Komisja Reorganizacyjna. W skład Komisji wchodzili: przedstawiciel Austrii Wilhelm Pflugl, przedstawiciel Prus August Forckenbeck, przedstawiciel Rosji Ludwik Szreniawa Tęgoborski. Zadaniem komisarzy było przeprowadzenie nowej „ epuracji” Senatu Rządzącego, Izby Reprezentantów, sądownictwa oraz Uniwersytetu w celu usunięcia wszelkich elementów „rewolucyjnych”.

1833 IV - W Krakowie zatrzymał się znakomity poeta Zygmunt Krasiński , który podróżował z Petersburga do Wiednia.

1833 V 13 - Senat Rządzący wydał uchwałę o restauracji kościoła św. Katarzyny.

1833 V 30 - Trzy mocarstwa narzuciły Rzeczypospolitej nową konstytucję, ograniczającą swobody obywatelskie.

1833 V 31 - Towarzystwo Strzeleckie Krakowskie (kontynuacja Bractwa Kurkowego) zostało formalnie zalegalizowane. Pierwszym królem kurkowym został obrany Maciej Knotz.

1833 VII 29 - Powstała nowa konstytucja Wolnego Miasta Krakowa.

1833 VIII 24 - Nastąpiło ogłoszenie nowego „Statutu Organicznego” Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1833 IX 11 - Została ogłoszona nowa konstytucja Wolnego Miasta Krakowa, przygotowana przez Komisję Reorganizacyjną. Nowa ustawa z dnia 29.07 znacznie ograniczała swobody obywatelskie, między innymi każdy czyn zagrażający porządkowi w jednym z państw opiekuńczych będzie karany, wybór prezesa Senatu Rządzącego musi być zatwierdzony przez wszystkie trzy monarchie opiekuńcze. Zmniejszono uprawnienia oraz liczbę senatorów, a także Izby Reprezentantów.

1833 IX 17 - Powstał komitet do zbadania projektu Hilarego Meciszewskiego założenia Banku Krajowego w Krakowie. Do realizacji projektu nie doszło w wyniku sprzeciwu władz austriackich.

1833 IX 18 - Władze Wolnego Miasta Krakowa pod naciskiem opinii publicznej podjęły decyzję o wprowadzeniu do obiegu własnej monety krajowej.

1833 IX 18 – 19 - Mocarstwa opiekuńcze zawarły tajną konwencję w Munchengratzu, która przewidywała możliwość likwidacji Rzeczypospolitej Krakowskiej i aneksji jej obszaru, w przypadku wystąpień o charakterze niepodległościowym.

1834 IV 11 - Z Krakowa do Warszawy udała się delegacja krakowska, w której skład wchodzili Jacek Mieroszewski i Tadeusz Konopka. Celem delegacji było odnowienie układu handlowy pomiędzy Wolnym Miastem Krakowem a Królestwem Polskim.

1834 IV 26 - Została wyznaczona komisja do zbadania projektu mostu na Wiśle pomiędzy Krakowem a Podgórzem.

1834 V 1 - Orkiestra milicji Wolnego Miasta wystąpiła po raz pierwszy w nowych mundurach.

1834 V 7 - Odbyła się rozprawa sądowa Jacka Gudrajczyka, który odpowiadał za napaść i uprowadzenie prezesa Senatu Stanisława Wodzickiego w 1831 roku.

1834 V 11 - Pierwszym królem kurkowym został Maciej Knotz.

1834 V 14 - "Gazeta Krakowska" doniosła, że hrabina Bystrzonowska ofiarowała Uniwersytetowi Jagiellońskiemu mumię egipską, zakupioną przez syna hrabiny Ludwika Bystrzonowskiego podczas podróży do Egiptu.

1834 VIII 1 - Senat Rządzący wydał zakaz wypasania bydła na Plantach.

1834 IX 12 - Zostały zorganizowane uroczyste obchody nadania konstytucji Rzeczypospolitej Krakowskiej przez trzy dwory opiekuńcze.

1834 X 16 - Odnotowano w Krakowie lekkie trzęsienie ziemi.

1834

- Powstał Instytut Techniczny w Krakowie jako pierwsza uczelnia techniczna o charakterze nie akademickim.

- Ukazało się czasopismo specjalistyczne „Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski ”, które wydawał Florian Sawiczewski, aptekarz, profesor farmacji i chemii.

- Został uruchomiony przez Kaspra Pollera hotel Pod Złotą Kotwicą, przy ul. Szpitalnej.

1835 I 1 - Odbył się premierowy spektakl Ślubów Panieńskich według Aleksandra Fredry.

1835 II 11 - Nastąpiło zawiązanie tajnej organizacji niepodległościowej pod nazwą Stowarzyszenie Ludu Polskiego.

1835 IV -Zaczął się ukazywać „Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności ”, będący nieoficjalnym organem Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Pismo wydawał Leon Zienkiewicz oraz Seweryn Goszczyński.

1835 VII 2 - Biskup Karol Skórkowski na skutek interwencji władz carskich zrzekł się jurysdykcji nad diecezją krakowską, udał się do Opawy.

1835 VII 21 - Podpisany został tekst ustawy Stowarzyszenia Ludu Polskiego zredagowany przez Szymona Konarskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Teofila Januszewicza i Franciszka Bobińskiego.

1835 IX 30 - Senat Rządzący uchwalił powstanie komitetu, który miał za zadanie ułatwienie wyjazdu do Anglii lub Francji byłym wojskowym, którzy schronili się w Krakowie po powstaniu listopadowym.

1835 IX - Do Krakowa powrócił z emigracji znakomity artysta malarz Piotr Michałowski.

1835 X 14 - Został podpisany w Berlinie tajny układ przez Austrię, Prusy i Rosję. Na mocy porozumienia postanowiono zlikwidować Wolne Miasto Kraków oraz wcielić jego obszar do Austrii. Układ nie został wówczas zrealizowany.

1835

- Antoni Zygmunt Helcel rozpoczął wydawanie „Kwartalnika Naukowego”.

- Jan Nepomucen Głowacki oraz Wojciech Korneli Stattler zostali profesorami w szkole malarstwa Instytutu Technicznego.

1836 I 6 - Działacze Stowarzyszenia Ludu Polskiego zamordowali agenta - prowokatora Jana Behrensa – Pawłowskiego. Wydarzenie to dało powód mocarstwom opiekuńczym do interwencji wojskowej.

1836 II 9 - Rezydenci mocarstw opiekuńczych zażądali od władz Wolnego Miasta Krakowa wydalenia w ciągu sześciu dni wszystkich „cudzoziemców”, którzy brali udział w powstaniu listopadowym.

1836 II 15 – 16 - Około czterystu emigrantów, w większości byłych powstańców opuściło Kraków, kierując się na Podgórze.

1836 II 17 - Do Krakowa wkroczyły wojska austriackie pod dowództwem generała Franciszka Kaufmanna von Traunsteinburga. Pretekstem było oczyszczanie miasta z niepożądanych elementów. W następnych dniach do miasta weszły także mniejsze rosyjskie i pruskie oddziały wojskowe.

1836 II 23 - Nastąpiło rozwiązanie Milicji Wolnego Miasta.

1836 II 25

- Prezes Senatu Rządzącego Kasper Wielogłowski ustąpił ze stanowiska, protestując przeciw wydaleniu z Krakowa emigrantów oraz wkroczeniu obcych wojsk do miasta.

- W sali Knotza wydany został uroczysty obiad dla uczczenia generała Kaufmanna.

1836 II 29 - Konferencja Rezydentów powołała na prezesa Senatu Rządzącego Józefa Hallera.

1836 IV 16 - Zostało opublikowane oświadczenie generała Kaufmanna o opuszczeniu Krakowa przez część wojsk austriackich.

1836 IV 20 - Na skutek interwencji dyplomatycznej Anglii i Francji wojska rosyjskie opuściły Kraków.

1836 IX 9 - Zostały wprowadzone zmiany w konstytucji Wolnego Miasta Krakowa. Ograniczono władzę Senatu Rządzącego na korzyść jego prezesa.

1836 XII 15 - Filolog i bibliograf Józef Muczkowski objął dyrekcję Biblioteki Jagiellońskiej.

1837 VI 16 - Z urzędu senatora został usunięty Jacek Mieroszewski, który naraził się rezydentom swą niezależną i opozycyjną postawą.

1837 IX 9 - Zmiany w konstytucji ograniczające władze Senatu na korzyść jego prezesa.

1837 X 15 - W Ogrodzie Strzeleckim na Wesołej uroczyście otwarto strzelnicę.

1837 X 31 - W Ogrodzie Strzeleckim odbyło się pierwsze w tym miejscu strzelanie do kura.

1837 X - Komisarz policji Franciszek Guth rozpoczął szeroką akcję aresztowań, wymierzoną w działalność środowisk niepodległościowych oraz demokratycznych.

1837 XI 13 - Nastąpiło przekazanie opuszczonego kościoła Św. Scholastyki wraz z podwórzem na rzecz tworzonego przez Ludwika Bierkowskiego zakładu gimnastycznego.

1837 XII 28 - W gmachu Kolegium Nowodworskiego obradowało zgromadzenie Izby Reprezentantów - po raz pierwszy po wkroczeniu obcych wojsk do Krakowa.

1837

- Rozpoczęto prace przy budowie stałego mostu łączącego Kazimierz z Podgórzem.

- Założono szkołę przemysłowo - handlową dla młodzieży pochodzenia żydowskiego.

- Dyrektor Juliusz Pfeiffer urządził w budynku teatru drugą salę ("Rozmaitości"), przeznaczona na grywanie sztuk lżejszych.

1838 I 5 - Jak doniosła "Gazeta Krakowska" zimą 1838 roku stało się modne wśród młodzieży ślizganie na łyżwach.

1838 I 23 - Zmarł komendant wojsk okupujących Kraków generał Franciszek Kaufmann.

1838 II 7 - Zgromadzenie Reprezentantów uchwaliło adres do mocarstw opiekuńczych w sprawie przywrócenia dawnych praw wolnego Miasta Krakowa.

1838 II 9 - Dowódcą garnizonu wojsk austriackich w Krakowie został pułkownik Josef Ignaz von Malter.

1838 III - W Krakowie nastąpiły masowe aresztowania osób podejrzanych o działalność konspiracyjną.

1838 V 6 - Juliusz Pfeiffer przekazał kierownictwo teatru miejskiego znanemu aktorowi Zygmuntowi Anczycowi.

1838 V 14 - Konferencja Rezydentów wstrzymała wysłanie adresu lutowego do władz mocarstw opiekuńczych.

1838 VII 12 - Zorganizowano pierwsze pokazy publiczne szkoły gimnastycznej, prowadzonej przez doktora Ludwika Bierkowskiego.

1838 IX - Rosyjski szpieg Czelak został zasztyletowany przez członków krakowskiego podziemia.

1838 X 1 - Zostało otwarte połączenie pasażersko - pocztowe na trasie Kraków – Warszawa oraz Warszawa - Kraków. Połączenie obsługiwały dyliżanse firmy Piotra Steinkellera.

1838 XII 22 - Została otwarta szkoła śpiewu dramatycznego Franciszka Mireckiego.

1838

- Podczas obrad Zgromadzenia Reprezentantów po raz ostatni wystąpiła opozycja liberalna, pod wodzą Jacka Mieroszewskiego.

- Zakończono prace przy rozbiórce kolegiaty pod wezwaniem Wszystkich Świętych.

1839 III 21 - "Gazeta Krakowska" podała, że w Krakowie powstało towarzystwo wstrzemięźliwości od "mocnych napojów". Organizatorem był Fryderyk Hechel, profesor medycyny.

1839 IV 7 - Odbyła się premiera komedii Zemsta Aleksandra Fredry.

1839 IV 27 - Józef Haller ustąpił ze stanowiska prezesa Senatu Rządzącego.

1839 VI 18 - Pierwszy oddział austriackich wojsk okupacyjnych (batalion piechoty) opuścił Kraków.

1839 VIII 22 – 26 - Kraków nawiedziła powódź powodując znaczne szkody.

1839 IX - Odbyła się w Krakowie pierwsza krajowa wystawa przemysłu i sztuki.

1839 X - Juliusz Pfeiffer ponownie objął dyrekcje teatru.

1839 XI 21 - Florian Straszewski został uhonorowany złotym medalem za zasługi dla miasta Krakowa.

1839

- Przywrócono w sądownictwie Wolnego Miasta Krakowa ponownie kodeks austriacki, wcześniej obowiązywał on do 1809 roku.

1840 I 24 - W wieżę kościoła Panny Marii uderzył piorun i jak pisała "Gazeta Krakowska" - "spłynął w ziemię po drucie od dzwonka straży ogniowej".

1840 IV 28 – 29 - Pożar suszarni słodowej browaru przy klasztorze karmelitów na przedmieściu Piasek.

1840 VII 25 - W katedrze krakowskiej na Wawelu (kaplica Potockich) postawiono posąg Chrystusa, dzieło wybitnego rzeźbiarza duńskiego Bertela Thorvaldsena.

1840 IX 2 – 6 - Odbyły się uroczystości beatyfikacyjne siostry Bronisławy, norbertanki żyjącej w XIII wieku.

1840 XI 1 - Senat powierzył kierownictwo teatru Tomaszowi Chełchowskiemu, dyrektorowi lubelskiego zespołu.

1840 XI - Trwały prace remontowe w budynku teatru miejskiego, podjęte przez nowego dyrektora Tomasza Chełchowskiego.

1840 XII 8 - Pierwsze przedstawienie w odnowionym budynku teatru miejskiego.

1840

- Rozpoczęto wieloletnią (trwającą do 1870) przebudowę gmachu Collegium Maius w stylu neogotyckim, pod kierunkiem Karola Kremera.

- Ukazał się pierwszy tom (z siedmiu) Historii literatury polskiej, autorstwa Michała Wiszniewskiego.

- Zakończono odnowę Barbakanu według projektu Karola Kremera. Został wyburzony mur tzw. szyja, łączący Barbakan z bramą Floriańską.

- Napoleon Ignacy Rafał Czerwiakowski opublikował pierwszy uniwersytecki podręcznik botaniki.