Dzisiejsza data:

1871 I 5 - Na posiedzeniu Rady Miejskiej prezydent Józef Dietl przedłożył „Projekt uporządkowania miasta Krakowa.....”.

1871 V 2 - Został wydany reskrypt cesarski, na mocy którego Towarzystwo Naukowe Krakowski miało zostać przekształcone w Akademię Umiejętności.

1871 V 12 - Przez krótki czas padał w Krakowie śnieg.

1871 VI - Powstała Komisja Plantacyjna z zadaniem uporządkowania Plant krakowskich.

1871 IX 1 - Powołano sześcioklasową Szkołę Realną, od 1873/1874 przekształcona w siedmioklasową Wyższą Szkołę Realną.

1871 XII 22 - Został zawarty w Krakowie pierwszy ślub cywilny.

1871

- Do Krakowa przybyła pierwsza liczna wycieczka z Górnego Śląska.

1872 I 1 - Prapremiera Konfederatów Barskich A. Mickiewicza w wierszowanym przekładzie Augusta Olizarowskiego.

1872 I 15 - Józef Łakociński otworzył urządzoną na nowo drukarnie "Czasu" w lokalu przy ul. Mikołajskiej.

1872 II 16 - Cesarz zatwierdził statut Akademii Umiejętności, naczelnej instytucji nauki polskiej w okresie zaborów.

1872 VI 5 - Prezydent Dietl przedstawił „Projekt zaradzenia brakowi mieszkań w Krakowie”.

1872 VII 14 - Prezydent Dietl przedstawił obszerne sprawozdanie ze swego kończącego się, sześcioletniego urzędowania.

1872 X 7 - Dietl ponownie został wybrany na prezydenta Krakowa.

1872 X 18 - Stanisław Koźmian został formalnie dyrektorem teatru (kierował nim od 19 października 1871).

1872 X 21 - Rada Miejska podjęła uchwałę o przejęciu pod zarząd miasta krakowskiej Kasy Oszczędności.

1872 XI 24 - Cesarz mianował prezesem Akademii Umiejętności Józefa Majera, a sekretarzem generalnym Józefa Szujskiego.

1872 XII 18 - Józef Dietl, po uzyskaniu zatwierdzenia cesarskiego, został zaprzysiężony jako prezydent na druga kadencję.

1872

- Radny Walery Rzewuski zgłosił wniosek, aby na placu Św. Duchu został wzniesiony teatr.

- Powstało Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie, liczyło 20 000 okazów.

1873 I 16 - Została powołana Komisja ds. uporządkowania miasta.

1873 II 18 - Odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie Akademii Umiejętności.

1873 II 19 - Główne obchody 400 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

1873 III 17 - Prezydent Józef Dietl podał się do dymisji, ale na prośbę Rady Miejskiej, obradującej 3 kwietnia cofnął rezygnację.

1873 IV 29 - Utworzono miejską zawodową Straż Ogniową (Pożarną).

1873 V 1 - Kasa Oszczędności Miasta Krakowa przeszła pod zarząd miasta.

1873 V 7 - Drugie, uroczyste posiedzenie Akademii Umiejętności z udziałem protektora instytucji arcyksięcia Karola Ludwika Habsburga.

1873 VIII 7 - Nasilenie epidemii cholery.

1873 VIII 30 - Jan Matejko został mianowany dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych.

1873 X 24 - Pierwsze wybory do parlamentu wiedeńskiego czyli Rady Państwa. Z Krakowa wybrano Ferdynanda Weigla i Mikołaja Zyblikiewicza.

1873

- W katedrze wawelskiej rozpoczęto prace konserwatorskie pod kierunkiem Józefa Łepkowskiego zmierzające do odnowienia grobów królewskich.

1874 III 12 - Rada Miejska uchwaliła prawa i obowiązki urzędników miejskich, które określała "Pragmatyka służbowa zawierająca urządzenie stosunków służbowych"

1874 III 23 - Ukonstytuowała się Komisja Antropologiczna Akademii Umiejętności, a w niej sekcja etnologii, której kierownictwo objął Oskar Kolberg.

1874 V 31 - Został uchwalony statut „Towarzystwa Tatrzańskiego z siedzibą w Krakowie" - z inicjatywy profesorów UJ Maksymiliana Nowickiego - Siły, Tytusa Chałubińskiego i Walerego Eliasza.

1874 VI 18 - Rada Miejska przyjęła rezygnację prezydenta Józefa Dietla.

1874 VI 30 - Mikołaj Zyblikiewicz został wybrany prezydentem Krakowa.

1874 VII 28 - Odsłonięto na plantach obelisk ku czci Floriana Straszewskiego (wg. projektu Edwarda Stehlika).

1874 VIII 14 - Mikołaj Zyblikiewicz objął funkcję prezydenta Krakowa.

1874 XI 13 - Gmina Kraków zawarła umowę z księciem Władysławem Czartoryskim. Miasto odstąpiło na zbiory Czartoryskich budynek dawnego arsenału, baszty Ciesielską i Stolarską oraz część muru obronnego.

1874 XII 7 - Rada Miejska powierzyła Tomaszowi Prylińskiemu opracowanie projektu odbudowy Sukiennic.

1874

- Józef Konrad Korzeniowski opuścił Kraków i udał się za granicę.

1875 I 27 - Pod przewodnictwem Józefa Dietla rozpoczęła działalność reaktywowana Komisja Balneologiczna.

1875 III – IV - Odbył się proces Wincentego Marcina Kirchmayera, znanego bankiera i właściciela „Czasu”, oskarżonego o defraudację i bankructwo banku.

1875 V 18 - Instytut Techniczny przekształcono dekretem cesarskim w Instytut Techniczno - Przemysłowy – rodzaj uczelni wyższej bez praw akademickich.

1875 V - Władysław Ludwik Anczyc nabył dawną drukarnię „Kraju” przy ul. Starowiślnej 56, następnie drukarnia W. L. Anczyca miała siedzibę przy ul. Kanoniczej 9, później od 1900 roku przy Zwierzynieckiej 2.

1875 VII 20 - Do Krakowa przyjechał znany poeta Teofil Lenartowicz.

1875 VIII 2 - Rada Miejska zatwierdziła plan przebudowy Sukiennic, opracowany przez Tomasza Prylińskiego, rozpoczęto prace przy restauracji Sukiennic.

1875 XII 30 - Rada Miejska powołała Komitet Budowy Sukiennic.

1875

- Uruchomiono stałą komunikację miejską - omnibusy konne, które kursowały od mostu Podgórskiego przez Rynek Główny do dworca kolejowego.

- W Krakowie zamieszkał biskup Jan Chryzostom Janiszewski, wygnaniec z Poznańskiego.

1876 I 1 - W Galicji zaczął obowiązywać jednolity system metryczny.

1876 I 7 - Ukazał się pierwszy numer czasopisma satyrycznego „Harap” redagowanego przez Kazimierza Bartoszewicza.

1876 II 21 – 22 - Wylew Wisły.

1876 III 26 - Pracownicy drukarni krakowskich postanowili powołać Drukarnię Związkową.

1876 V 1 - Otwarto w Krakowie pierwszy szpital dziecięcy, pod wezwaniem św. Ludwika, przy ul. Strzeleckiej 2.

1876 X 26 - W wyborach do Sejmu Krajowego mandaty z Krakowa zdobyli: Leon Chrzanowski, Józef Majer, Mikołaj Zyblikiewicz.

1876 XI 2 - Antoni Markiewicz, mistrz szewski, został zatrzymany za umieszczenie transparentu z patriotycznym napisem na grobie powstańców z 1863 roku. Zatrzymanie wzburzyło opinię publiczną.

1876 XII 1 - Otwarto Bibliotekę Czartoryskich.

1876

- Maciej Moraczewski został dyrektorem biura budownictwa miejskiego.

- Antoni Hawełka założył w Rynku Głównym przy A - B własny skład artykułów kolonialnych Pod Palmą.

- Została uruchomiona fabryka tytoniu i cygar na Dolnych Młynach.

1877 II 18 - Po raz ostatni koncertował w Krakowie Henryk Wieniawski.

1877 III 1 - Rada Miejska podjęła uchwałę o budowie gmachu Szkoły Sztuk Pięknych.

1877 V 15 - W hotelu Drezdeńskim odbyło się pierwsze posiedzenie Krakowskiego Towarzystwa Technicznego.

1877 VI 6 - Rada Miejska podniosła opłatę akcyzową od napojów alkoholowych.

1877 VII 20 - Podczas restauracji grobów królewskich prowadzonych przez Teofila Żebrawskiego w kaplicy Mansjonarskiej (Batorego) otwarto trumnę ze zwłokami Stefana Batorego.

1877 VII - Wykryto uchybienia finansowe w krakowskiej Kasie Oszczędności.

1877 VIII 29 - Trumnę Stefana Batorego złożono w osobnej krypcie grobów królewskich.

1877 IX 2 - Nuncjusz papieski Ludwik Jacobini poświęcił nowy kościół Misjonarzy pod wezwaniem Św. Wincentego a Paulo przy ul. Św. Filipa, zbudowany w latach 1875 - 1877 według projektu Filipa Pokutyńskiego.

1877 IX 2 - Do Krakowa, na kilkanaście dni, przybył znany pisarz Bolesław Prus.

1877

- Rozpoczęto budowę budynku straży pożarnej, budowa trwała do 1879 roku.

- Filip Pokutyński ukończył restaurację ratusza kazimierskiego. Dobudowany gmach szkoły miejskiej zburzył właściwe proporcje budynku ratusza.

1878 I 20 - Uroczysty pogrzeb Dietla - kondukt pogrzebowy, przy dźwięku dzwonu Zygmunta, przeszedł ulicami miasta na cmentarz Rakowicki.

1878 VII 19 - Redaktor "Harapa", student Michał Wołowski, otrzymał nakaz opuszczenia monarchii za ataki na prezydenta Zyblikiewicza.

1878 IX 1 - Ukazał się ostatni numer tygodnika "Harap".

1878 X 28 - W magistracie wystawione zostało dzieło Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”.

1878 X 29 - Prezydent Zyblikiewicz dokonał uroczystego aktu wręczenia Janowi Matejce berła na znak jego panowania w sztuce.

1878 XII - W Krakowie rozpoczął działalność Ludwik Waryński, zakładając tu pierwsze kółko socjalistyczne.

1878

- Rozpoczęto prace przy zasypywaniu koryta Starej Wisły.

- Poza terenem miasta, na terenie gminy Grzegórzki otwarto nowoczesny zakład rzeźni miejskiej.

- Otwarto Muzeum Czartoryskich.

- Zostało wydane dzieło Dzieje Polskie w zarysie Michała Dobrzyńskiego.

- Otwarto pierwszą pralnię chemiczną Julii Jaskólskiej.

- Przy ulicy św. Gertrudy Karol Rząca, wspólnie z inż. Anastazym Chmurskim, założył wytwórnię "syntetycznej wody mineralnej".

- Założono Archiwum Aktów Dawnych miasta Krakowa.

1879 I - Księgarnia Krzyżanowskiego zainicjowała akcję koncertową, jako pierwszy wystąpił Antoni Rubinstein.

1879 II 8 - Został aresztowany Ludwik Waryński i jego współpracownicy pod zarzutem spisku antypaństwowego.

1879 IV 21 - Albin Dunajewski mianowany został biskupem krakowskim.

1879 V 8 - Od 8 do 15 maja trwały na Skałce uroczyste obchody rocznicy 800 - lecia męczeństwa św. Stanisława.

1879 VI 8 - Nastąpiła konsekracja nowego biskupa krakowskiego ks. Albina Dunajewskiego i jego uroczysty ingres do katedry wawelskiej.

1879 VII 17 - Otwarto gmach Szkoły Sztuk Pięknych przy dzisiejszym pl. Matejki 13, zbudowany według projektu Macieja Moraczewskiego.

1879 IX 29 - Oddano do użytku gmach Straży Ogniowej (Pożarnej) przy ul. Kolejowej (obecnie ul. Westerplatte19).

1879 X 2 - Na dworcu kolejowym powitano, bardzo uroczyście, przybyłego jubilata Józefa Ignacego Kraszewskiego.

1879 X 3 - Po nabożeństwie kościele Mariackim, udekorowano Kraszewskiego wielkim krzyżem komandorskim orderu Franciszka Józefa, wręczono dary, wieczorem w teatrze z udziałem Heleny Modrzejewskiej zagrano komedię Kraszewskiego Miód kasztelański.

1879 X 4 - Kraszewski odbierał hołd od szkół średnich i Uniwersytetu, gdzie otrzymał dyplom doktora honoris causa, a w dolnej hali Sukiennic na jego cześć odbył się uroczysty bankiet z udziałem 840 osób, które wypiły 366 butelek szampana, 444 butelki różnych win do licznych kilogramów mięs, ryb itp.

1879 X 5

- W obecności jubilata Kraszewskiego odbył się w Sukiennicach wspaniały bal, na który zaproszono 2 000 osób.

- Henryk Siemiradzki ofiarował miastu swój obraz Pochodnie Nerona z przeznaczeniem dla Sukiennic.

1879 X 6 - Po korowodzie z pochodniami i pożegnalnej uczcie Kraszewski odjechał do Wiednia.

1879 X 7 - Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu Muzeum Narodowego.

1879 XII - Biskup Dunajewski poświęcił w krypcie św. Leonarda na Wawelu ołtarzyk wg projektu architekta francuskiego Eugeniusza Viollet-le-Duca. Tu odprawiano odtąd rocznicowe nabożeństwa za królów polskich. Tu też 2 listopada 1946 odprawił swą mszę prymicyjną Karol Wojtyła.

1880 I 20 - Na mocy bulli papieskiej do diecezji krakowskiej przeszły (należące dotąd do diecezji tarnowskiej) parafie leżące na południe od Wisły: od Białej, Żywca, Suchej po Podgórze, Skawinę i Wieliczkę.

1880 II 5 - W sali Hotelu Saskiego odbył się koncert wybitnego muzyka niemieckiego Johanna Brahmsa.

1880 II 16 - Rozpoczął się proces Ludwika Waryńskiego i jego 34 towarzyszy, oskarżonych o „zbrodnię zaburzania spokojności publicznej ”.

1880 IV 10 - Ukazał się pierwszy numer „Dziennika Rozporządzeń dla stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa”.

1880 IV 14 - Namiestnictwo zezwoliło na założenie pierwszego w Krakowie przedsiębiorstwa pogrzebowego pod nazwą "Concordia".

1880 IV 16 - Sąd wydał wyrok uniewinniający Ludwika Waryńskiego i jego 34 towarzyszy.

1880 IV 26 - Nastąpiło wręczenie prezydentowi Zyblikiewiczowi specjalnie wykonanej kosztownej karabeli w dowód uznania wysokich zasług dla miasta.

1880 V 18 - W Sali Sukiennic odbyło się uroczyste posiedzenie Akademii Umiejętności z referatem Szujskiego pt. "Długosz na tle historiografii europejskiej".

1880 V 19

- Nastąpiło przeniesienie szczątków Jana Długosza do nowego sarkofagu w krypcie pod kościołem na Skałce. W związku z tym wydarzeniem otworzono Groby Zasłużonych na Skałce.

- Rozpoczęły się obrady pierwszego Zjazdu Historyków Polskich zorganizowanego w 500 rocznicę śmieci Jana Długosza. Trwały do 21 maja.

1880 VI 6 - Mikołaj Zyblikiewicz został ponownie wybrany na prezydenta miasta.

1880 IX 1 - Od 1 do 4 września w Krakowie gościł cesarz Franciszek Józef I. Uroczyście witany przez władze i mieszkańców Krakowa.

1880 IX 3 - Przebywający w Krakowie cesarz Franciszek Józef zwiedził Wawel i przyjął delegację, z marszałkiem krajowym Ludwikiem Wodzickim na czele, która złożyła petycję w sprawie przeznaczenia zamku na rezydencję monarchy.

1880 XI 17 - Rozpoczęła działalność Drukarnia Związkowa z siedzibą przy ul. Mikołajskiej 13.

1880 XII 26 - Odbyła się premiera sztuki „Kościuszko pod Racławicami” Władysława Ludwika Anczyca.

1880 XII 31 - Według powszechnego spisu ludności Kraków liczył 59 830 stałych mieszkańców oraz 6267 wojskowych.

1880

- Krakowskie Towarzystwo Techniczne rozpoczęło wydawanie „Czasopisma Technicznego”.