Dzisiejsza data:

1426 VI 2 - Arcybiskup Jan Rzeszowski ochrzcił królewicza Kazimierza.

1427 - Jan z Dąbrówki objął wykłady z retoryki w Uniwersytecie komentując Kronikę polską biskupa Kadłubka.

1428 II 14 - Odbył się chrzest Kazimierza, drugiego syna Jagiełły.

1428 III 16 - Kleparz uzyskał przywilej królewski na budowę drugiej łaźni miejskiej.

1428 VII 3 - Cechy sukiennicze Krakowa, Kleparza i Kazimierza podjęły wspólną uchwałę w sprawie utrzymania w karbach dobrego obyczaju licznej czeladzi tej branży.

1428 - Jan Długosz informuje w Księdze uposażeń diecezji krakowskiej o rozpoczęciu budowy nowego kościoła św. Anny.

1429 IV 12 - Papież Marcin V ustanowił konserwantów Uniwersytetu krakowskiego dla rewindykowania wszelkich zabranych Uniwersytetowi dóbr.

1431 III 19 - Na zamku odbyła się kilkudniowa oficjalna dysputa pomiędzy magistrami Uniwersytetu a przedstawicielami ruchu husyckiego.

1431 IV 3 - Rajcy krakowscy oświadczyli, że przysięgli wierność synom Władysława Jagiełły.

1432

- Na mocy królewskiego przywileju Rada Miejska ustanowiła w Krakowie trzy jarmarki: w maju, czerwcu i wrześniu.

- Kazimierz otoczony został fosą napełnioną wodą.

1433 I 9 - Król ogłosił w Krakowie tzw. drugi wielki przywilej dla szlachty.

1433 I 14 - Przy kościele Wszystkich Świętych powstało bractwo ubogich i żebraków założone przez biskupa Oleśnickiego.

1433

- Wydano pierwsze statuty dla odrębnego wydziału lekarskiego uniwersytetu krakowskiego.

- Na uniwersytecie wykładał Bukoliki Wergiliusza Grzegorz z Sanoka, prekursor humanistów polskich.

1434 VI 11 - Z Gródka do Krakowa przywieziono ciało Władysława Jagiełły.

1434 VI 18 - Uroczysty pogrzeb Władysława Jagiełły w katedrze wawelskiej.

1434 VII 23 - W Krakowie rozpoczął się dwudniowy zjazd elekcyjny.

1434 VII 25 - Władysław Jastrzębiec koronował w katedrze wawelskiej Władysława, syna Jagiełły, na króla Polski.

1435 XI 2 - Król Władysław zatwierdził Krakowowi zwolnienia podatkowe z lat 1428 oraz 1431.

1435 XII 31 - Kraków świadkował w pokoju brzeskim zawartym z Zakonem Krzyżackim.

1435 - Król wydał przywilej określający liczbę rajców miejskich na 24.

1438 VI 1 - Przybyło poselstwo Albrechta Habsburga aby odwieść Kazimierza od planów uzyskania tronu czeskiego.

1438 VIII 14 - Pospólstwo wystąpiło przeciwko rajcom miejskim z powodu napływu fałszywej monety. Rajcy schronili się na zamek.

1438

- Wiosną przybyło poselstwo czeskie z wiadomością o elekcji nieletniego Kazimierza na tron w Czechach.

- Na wieży kościoła Mariackiego zawieszono nowy dzwon, zwany później "Półzygmuntem".

1439 V 27 - Spłonęły ulice św. Anny, Szewska i Szczepańska.

1439 VII 23 - Spłonęła ulica św. Mikołaja.

1439 XI 11 - Rozpoczęła się obfitym opadem śniegu i mrozem wyjątkowo ostra zima i trwała bez przerwy do św. Jerzego (24 IV 1440).

1440 III 8 - W katedrze, przybyłe wcześniej poselstwo węgierski, uroczyście powołało króla Władysława na tron węgierski.

1441 II 25 - Wzmiankowana jest Bursa Kanonistów przy ulicy Kanoniczej.

1441 XI - Przybyło poselstwo soboru bazylejskiego.

1441 - Biskup Oleśnicki otrzymał godność kardynalską z rąk papieża soborowego Feliksa V.

1442 VIII 1 - Poświadczona jest Bursa Divitum.

1442 - Runęło sklepienie prezbiterium w kościele Mariackim.

1443 VI 5 - Wielkie ogólne trzęsienie ziemi, w Krakowie między innymi runęło sklepienie klasztoru św. Katarzyny.

1443 XII 30 - Biskup Oleśnicki od księcia głogowskiego Władysława nabył na rzecz biskupstwa krakowskiego księstwo siewierskie za 6 000 grzywien.

1444 VI - Książę opolski Bolko ograbił w Kluczborku krakowskich kupców jadących na jarmark do Wrocławia.

1446 IV 6 - Wilkierz określający prawa handlowe obcych kupców w Krakowie.

1447 II 26 - Książęta raciborscy, książę cieszyński oraz wysłannicy książąt oświęcimskich zawarli w Krakowie wieczysty pokój z Królestwem Polskim.

1447 V 16 - W Mogile spłonął klasztor cystersów.

1447 VI 23 - Do Krakowa przybył Kazimierz Jagiellończyk.

1447 VI 25 - Prymas Polski i arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot w asystencji arcybiskupa lwowskiego i większości biskupów polskich dokonał koronacji Kazimierza.

1447 - Rektor Akademii Krakowskiej, Jan z Ludziska, witając wizytującego Akademię króla wygłosił mowę w obronie chłopów.

1448

- Marcin Król z Żurawicy ufundował na Akademii pierwszą kolegiaturę astrologii.

- Nad odnogą Rudawy powstała mechaniczna szlifiernia poruszana siłą wody.

1449 VIII 1 - Biskup Oleśnicki otrzymał od papieża Mikołaja V potwierdzenie godności kardynalskiej przyznanej przez Eugeniusza IV.

1449 IX 5 - Legaty na rzecz trędowatych w Kazimierzu i Kleparzu dokonane przez krakowskiego duchownego Teodoryka Weynricha.

1449

- Przystąpiono do odnawiania kościoła św. Katarzyny zniszczonego podczas trzęsienia ziemi w 1443 roku.

- Jedrzej Gałka, magister uniwersytetu, sympatyk husytów i autor pieśni o Wiklifie, uciekł na Śląsk z przymusowych rekolekcji w Mogile, skąd rozpoczął pisemną polemikę z magistrami krakowskimi.

- Mikołaj Wierzynek ograbiony został z 5 000 florenów w złocie i wielu kosztownych towarów.

1450 - Z inicjatywy Marcina z Żurawicy powstała na uniwersytecie katedra astrologii (katedra astronomii istniała od samego początku).