Dzisiejsza data:

Wiek XVII

1676 – 1700

1676 I 29 - Król Jan III Sobieski odprawił uroczysty wjazd do Krakowa.

1676 I 31 - Odbył się pogrzeb Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego, których pochowano w podziemiach katedry.

1676 II 1 - Król Jan III odbył tradycyjną, ekspiacyjną pielgrzymkę do kościoła św. Stanisława na Skałkę.

1676 II 2

- Odbyła się koronacja Jana III Sobieski i jego żony Marii Kazimiery na Wawelu. Po hołdzie mieszczan król oglądał ognie sztuczne z pałacu Spiskiego, a na Wawelu odegrano widowisko baletowe, poprzedzone deklamacjami układu Stanisława Morsztyna.

- Na zamku zebrał się sejm koronacyjny, obradował do 14 marca 1676 roku.

1676 II 6 - Król Jan III odebrał od mieszczan krakowskich przysięgę wierności.

1676 III 14 - Zakończył obrady sejm koronacyjny, który obradował od 2 lutego 1676 roku.

1676 IV 11 - Król Jan III odebrał od mieszczan kazimierskich przysięgę wierności.

1676 IX 20 - Nastąpiła introdukcja bernardynów do nowego, jeszcze nie ukończonego kościoła pod wezwaniem św. Bernarda, położonego u stóp Wawelu.

1676 - Krzysztof Mieroszewski, architekt i fortyfikator Krakowa, uzyskał od Sejmu zgodę na założenie w Akademii Krakowskiej Akademii Rycerskiej lub Marsowej, co jednak nie doczekało się realizacji.

1677 V 15 - Król Jan III wypowiedział się za dopuszczeniem do prawa miejskiego także protestantów.

1677 XII 30 - Przywilej Jana III Sobieskiego wydany w Gdańsku nadał Radzie Miejskiej prawo uzupełniania składu drogą wyboru, zlikwidował formalne już prawa wojewody krakowskiego do mianowania rady.

1677

- Jesienią wybuchła wielka zaraza morowa, która trwała z przerwami do 1680 roku, zmarło podobno 22 000 osób.

- Rozpoczął się dwuletni remont kościoła św. Zofii w zespole Skałki.

1678

- Pijarzy otrzymali kamienicę "Pod Bażanty" na końcu ulicy św. Jana.

- Zakończył się dwuletni remont kościoła św. Zofii w zespole Skałki.

1679 III 9 - Wojewoda krakowski zrzekł się swoich dotychczasowych uprawnień powoływania Rady Miejskiej.

1679 IV 23 - Został konsekrowany kościół Karmelitów Na Piasku.

1679 VIII 7 - Biskup Andrzej Trzebicki ufundował przytułek dla umysłowo chorych w domu Pod Łabędziem (ulica Szpitalna 13).

1680 I 29 - Odbył się pogrzeb biskupa Trzebickiego w kościele św. Piotra i Pawła.

1680 V 14 - Król Jan III przykazał krakowskim władzom miejskim, aby wymogły na cechach obniżenie opłat wpisowych i przy wyzwalaniu czeladzi.

1680 V 24 - Od uderzenia pioruna zapaliła się i spłonęła w dużej części wieża ratuszowa.

1680 XI 10 - Odbyła się konsekracja kościoła Bernardynów.

1681 V 12 - Jan Małachowski został następcą Andrzeja Trzebickiego na krakowskiej stolicy biskupiej.

1681 - Biskup Małachowski sprowadził do Krakowa zakonnice ze zgromadzenia Nawiedzenia NMP (popularnie zwane wizytkami).

1682 III 12 - Początek poważnych rozruchów antyżydowskich.

1683 IV 29 - Priami otrzymał przywilej Jana Sobieskiego na wydawanie gazety w języku polskim w Krakowie.

1683 V 16 - Ukończono i konsekrowano barokową świątynię pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NPMarii (dziś św. Łazarza).

1683 VII 29 - Król Sobieski przyjechał do Krakowa i zamieszkał w pałacu w Łobzowie.

1683 VIII 10 - Nuncjusz papieski odprawił w katedrze nabożeństwo błagalne w intencji kampanii przeciw Turkom.

1683 VIII 15 - Jan III Sobieski wyruszył z Krakowa pod Wiedeń.

1683 IX 12 - W sam dzień odsieczy wiedeńskiej urządzono błagalną procesję z katedry do kościoła Mariackiego, uczestniczyła w niej królowa Marysieńka z synami.

1683 IX 16 - Biciem w dzwony w kościołach powitano nadejście wieści o zwycięstwie pod Wiedniem.

1683 XII 23 - Król Jan Sobieski wjechał uroczyście do Krakowa.

1683 XII 24 - Król Jan III Sobieski zawiesił przy grobie św. Stanisława na Wawelu zdobyczna chorągiew turecką.

1683 XII 27 - Król uczestniczył w nabożeństwie dziękczynnym odprawionym w kościele Mariackim, a następnie podziwiał widowisko "theatrum wiedeńskie", zorganizowane pod kierunkiem rajcy Jana Zacherli.

1683

- Rozpoczęto odbudowę spalonej wieży ratuszowej, pracami kierował budowniczy królewski Pior Bober.

- Jezuita Stanisław Solski wydał w drukarni Jerzego i Mikołaja Schedlów pierwszy w języku polskim podręcznik miernictwa pod tytułem Geometra polski.

1684 - Fortyfikacje miasta liczyły 47 baszt.

1685 II 24 - Papież Innocenty XI beatyfikował Szymona z Lipnicy.

1685 VII 17 - W procesji przeniesiono z Wawelu do odbudowanego kościoła Bernardynów na Stradomiu relikwie Szymona z Lipnicy.

1685 - Została zamknięta mennica krakowska, wówczas jedyna w Polsce.

1686 IX 22 - Został konsekrowany kościół św. Floriana.

1686 - Zakończono odbudowę spalonej wieży ratuszowej, twórcą nowego hełmu był kierujący odbudową Piotr Beber.

1687 IX 18 - Został konsekrowany, nie zachowany do naszych czasów, kościół św. Krzyża na Kleparzu zwany "Słowiańskim", od czego wzięła nazwę dzisiejsza ulica.

1687

- Przy bramie Sławkowskiej powstał nowy rondel ziemny według planów Zacherli, prezydenta miasta.

- Powódź w Krakowie.

1688 X 1 - W domu Pod Łabędziem (ulica Szpitalna13) otwarto przytułek dla umysłowo chorych ufundowany 7 sierpnia 1679 roku przez biskupa Trzebickiego.

1689

- Zakończono budowę barokowego klasztoru paulinów na Skałce – jako kontynuacja prac zaczętych w 1636 roku, w latach 1664 - 1668 pracami kierował murator kazimierski Jan Zaor.

- Akademia Krakowska zadecydowała o wyburzeniu starego gotyckiego kościoła św. Anny, który nie mógł już pomieścić pielgrzymów przybywających do grobu św. Jana z Kęt i zastąpieniu go obecnym, wykonanym według projektu Tylmana z Gameren.

- Jan III Sobieski wyasygnował 10 000 zł na "odbudowę budynków i struktur do ruiny skłaniających się".

1690 - Na Zwierzyńcu zbudowano drewniany kościół św. Małgorzaty.

1692 II 20 - Krzysztof Domański, introligator, uzyskał serwitoriat i pozwolenie na handel książkami w Warszawie, Krakowie, Wilnie, Lwowie, Toruniu i Gdańsku oraz w innych miastach.

1692 - Prowadzono intensywne prace restauracyjne na Wawelu, naprawiano mury i dachy, remontowano krużganki, odnawiano posadzki, drzwi i rynny. Pracami kierowali Jan Zacherla i Aleksander Trycjusz.

1694

- Zygmunt Zaleski opracował kopiarz dokumentów dotyczących Krakowa, ułożonych chronologicznie.

- Po raz pierwszy miejska straż porządkowa urządziła obławę na żebraków.

1695 IV 22 - Jerzy Priami uzyskał przywilej Jana III na druk i rozpowszechnianie gazet.

1695 VI 24 - Biskup Jan Małachowski konsekrował kościół Wizytek na Biskupiem (dziś ulica Krowoderska 10).

1695 VII - W Krakowie rozpoczął działalność Baltazar Fontana.

1695 VIII 4 - Do Krakowa przybyli kapucyni (zakon należący do rodziny franciszkańskiej).

1696 I 23 - Rada miejska zabroniła ławnikowi Józefowi Pestaloci wydawania "Nova Exotica", druku konkurencyjnego do wydawnictw Priamiego.

1696 II 17 - Schedel otrzymał zakaz druku "Nowin", naruszających przywilej Priamiego.

1696 II 23 - Schedel dostał z kancelarii królewskiej ostre pismo zabraniające mu drukować czy też w inny sposób rozpowszechniać nowiny zagraniczne i miejscowe pod karą 1 000 złotych węgierskich.

1696 - Priami zaczął bardzo starannie wydawać gazetę "Awizy wszelakie za osobistym przywilejem Króla Jegomości drukowane w Krakowie" (wychodziły do 1700 roku) oraz "Wiadomości różne cudzoziemskie z Krakowa" (ukazywały się do 1705 roku).

1697 IX 12 - Uroczysty wjazd elektora saskiego Fryderyka Augusta.

1697 IX 13 - Odprawiono uroczyste egzekwie za duszę Jana III. Trumna ze zwłokami zwycięzcy spod Wiednia spoczęła w krypcie wawelskiej.

1697 IX 14 - Tradycyjna procesja ekspiacyjna nowego elekta na Skałkę. Burmistrz kazimierski Jakub Groszkiewicz przywitał Fryderyka Augusta u wrót miasta.

1697 IX 15 - Koronacja Augusta II Sasa dokonana przez biskupa kujawskiego Stanisława Dąmbskiego, gdyż prymas Michał Radziejowski był zwolennikiem wybranego przez większość księcia Ludwika Franciszka Conti.

1697 IX 16 - Król August II przyjął przed ratuszem hołd mieszczan.

1697 IX 17 - Na zamku zebrał się sejm koronacyjny, ostatni, który odbył się w Krakowie, obradował do 1 października 1697 roku.

1697 X 1 - Zakończył obrady sejm koronacyjny, ostatni, który odbył się w Krakowie, obrady trwały od 17 września 1697 roku.