Dzisiejsza data:

1776 II 9 - Na mocy konwencji międzynarodowej miasto Kazimierz, okupowane przez Austriaków od 1772 roku, zostało przyznane Polsce. Odtąd linię granicy Rzeczpospolitej i państwa Habsburgów określał główny nurt Wisły.

1776 II 26 - Powstała komisja Boni Ordinis (Dobrego Porządku), składająca się ze szlachty, której zadaniem było przejrzenie praw miejskich, zbadanie stanu finansowego oraz sytuacji cechów.

1776 VI 9 - Austriacki starosta Józef Baum von Appelshofen uroczyście na ratuszu uwolnił mieszczan od przysięgi wierności cesarzowi, sam zaś przeniósł się do Ludwinowa.

1777 VI 5 - Hugo Kołłątaj, wydelegowany przez Komisję Edukacji Narodowej do przeprowadzenia reformy Szkół Nowodworskich, ogłosił nowe zasady nauczania.

1778 III - Komisja Dobrego Porządku ustaliła ordynację dla miasta ulepszającą administrację miejską.

1778 VIII - W końcu sierpnia garnizon wojsk rosyjskich opuścił Kraków.

1778

- Warszawska loża masońska "Korona pod Trzema Hełmami" otwarła w Krakowie lożę namiestniczą, która działała do 1782 roku.

- Kołłątaj opracował krytyczny raport o stanie Akademii i przystąpił do jej reformy.

1779 VII 21 - Reskryptem królewskim utworzona została komisja boni ordinis (dobrego porządku) dla Kazimierza, Kleparza i miast należących do wielkorządców krakowskich.

1779

- Zlikwidowano karę pozwalającą zamykać ludzi w "kuny". Pozostałości takich kun można zobaczyć do dziś przy wrotach południowych kościoła Mariackiego.

- Ukazała się praca profesora medycyny Rafała Czerwiakowskiego Wywód o narzędziach cyrulickich.

1780 I 7 - Komisja Edukacji Narodowej przeznaczyła na szpital kliniczny wydziału medycznego budynek pojezuicki przy kościele św. Barbary.

1780 IX 29 - Ogłoszono uroczyście akt reformy Uniwersytetu. W ramach reformy, Akademia Krakowska została przemianowana na Szkołę Główną Koronną, która sprawowała nadzór nad całym szkolnictwem średnim w Koronie oraz kształciła nauczycieli. Wprowadzono wykłady w języku polskim i nowe przedmioty nauczania.

1780 XI 15 - Król zatwierdził nową ordynację miejską Krakowa, uchwaloną przez Komisję Dobrego Porządku w marcu 1778 roku.

1781 V 12 - Ignacy Grebel otrzymał przywilej królewski na prowadzenie drukarni i używanie tytułu typografa Jego Królewskiej Mości. Wydawał między innymi tłumaczenia francuskich filozofów oświeceniowych.

1781 X 17 - Początki działalności Teatru Starego, przedstawienia odbywały się w budynku Pałacu Spiskiego przy Rynku Głównym.

1781 - Jan Śniadecki mianowany został profesorem matematyki wyższej i astronomii.

1782

- Jan Śniadecki rozpoczął zajęcia z astronomii wykładem wygłoszonym w języku polskim pod tytułem "Pochwała Mikołaja Kopernika".

- Kompania aktorów Henkowskiego wystawiła komedię w pałacu Spiskim.

- Na pierwszą w Polsce katedrę chemii powołany został Jan Jaśkiewicz.

- Loża masońska "Korona pod Trzema Hełmami" zakończyła działalność w Krakowie.

- Zamożniejsi Żydzi uzyskali możliwość wynajmowania mieszkań i pracy na terenie Kazimierza, poza Miastem Żydowskim.

1783

- Biskup Kajetan Sołtyk po powrocie z zesłania do Kaługi (1767 - 1772) zdradzał objawy choroby umysłowej i popadł w zatarg z kapitułą, został przez nia ubezwłasnowolniony, a zarząd diecezji objął brat króla Michał Poniatowski.

- W Krakowie ukazało się dzieło Jana Śniadeckiego "Rachunku algebraicznego teoria przystosowana do geometrii linii krzywych".

- Rajca kazimierski Sebastian Zakulski przebudował „kamienice Kozłowskiej i Galarcińskiej” (dziś. ul. Józefa 10) celem wynajmowania mieszkań i dawania „redut” .

- Marcin Szaster opublikował książkę O grzebaniu zmarłych, w której proponował założenie cmentarza miejskiego zamiast dotychczasowych kościelnych.

- Na Wesołej powstał Ogród Botaniczny Szkoły Głównej Koronnej wraz z gabinetem mineralogicznym, kierownikiem tych instytucji został Jan Jaśkiewicz.

- Biskup Kajetan Sołtyk przekazał 50 000 złotych na przebudowę wieży ratuszowej do postaci, jaką ma obecnie.

1784 I 17 - Rozpoczęły się w Wesołej udane eksperymenty ze wzlotem balonu. Inicjatorami byli krakowscy uczeni: Jan Śniadecki, Jan Jaśkiewicz, Franciszek Scheidt i Jan Szaster.

1784 II 26 - Cesarz Józef II wydał patent nadający Podgórzu prawa miejskie.

1784

- Ukazywało się czasopismo "Zbiór Tygodniowy Wiadomości", druk Ignacego Grebla.

- W lutym i kwietniu przeprowadzono kolejne udane eksperymenty z balonem, który wzniósł się na wysokość około 4 700 metrów i utrzymał się w powietrzu przez około 30 minut.

- Uruchomiona została manufaktura sukienna kupca Jana Frysztackiego, która produkowała około stu postawów sukna rocznie.

1785 VI 3 - Nowe miasto Podgórze otrzymuje listę praw i herb.

1785 VIII - Kraków przeżył lekkie trzęsienie ziemi.

1785

- Z inicjatywy Hugo Kołłątaja przeprowadzono pomiary miasta i najbliższych okolic, w wyniku czego opracowano plan miasta Krakowa zwany kołłątajowskim.

- Ksiądz Michał Sołtyk wydał cenne dzieło Series Monumentum Ecclesiae Cathedralis, zawierające szereg napisów nagrobnych, znajdujących się wówczas w katedrze.

1786 II 27 - Kraków przeżył trzęsienie ziemi.

1786 III - Założono lożę wolnomularską "Przesąd Zwyciężony", działała do 1795 roku.

1786 XII 3 - Trzęsienie ziemi naruszyło sklepienie kościoła św. Katarzyny, kościół został zamknięty.

1786

- Rektorem Szkoły Głównej Koronnej został Feliks Oracewicz.

- Ukazała się praca Franciszka Scheidta, profesora Szkoły Głównej, pt. "O elektryczności uważanej w ciałach ziemskich i atmosferze".

- Uruchomiona została manufaktura sukienna księdza Sebastiana Sierakowskiego.

- Powstała Komisja Dobrego Porządku dla miasta Kazimierza.

1787 VI 16 - Przyjazd króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, z tej okazji odnowiono pomieszczenia Zamku Królewskiego na Wawelu. Pobyt króla trwał do 29 czerwca.

1787 VI 17 - Król Poniatowski po obiedzie u wojewody krakowskiego Piotra Małachowskiego oglądał groby królów polskich.

1787 VI 19 - Magistrat został przyjęty przez króla Stanisława Augusta na prywatnej uroczystej audiencji.

1787 VI 21 - Król Poniatowski odbył wg ceremoniału koronacyjnego pielgrzymkę ekspiacyjną na Skałkę.

1787 VI 24 - Wielki bal w Sukiennicach na cześć przybyłego króla Stanisława.

1787 VI 25 - Magistrat został przyjęty przez króla Stanisława Augusta na prywatnej roboczej audiencji wypełnionej przedłożeniem i odczytaniem obszernego memoriału zawierającego opis stanu gospodarczego miasta i postulaty dotyczące podniesienia Krakowa z upadku.

1787 VI 29 - Król Stanisław August, przy salwach armatnich, opuścił Kraków.

1787 VIII 14 - Jacek Kluszewski zwrócił się do władz miejskich o wydzierżawienie Sali teatralnej w Ratuszu, potem wydzierżawił pałac Spiski (Rynek Główny 34).

1787 VIII 22 - Mieszkańcy miasta odczuli trzęsienie ziemi.

1787

- Dzięki staraniom Jana Śniadeckiego powstało obserwatorium astronomiczne w dawnym gmachu pojezuickim przy Wesołej. Śniadecki rozpoczął tam regularne obserwacje astronomiczne od 1790 roku.

- Została uruchomiona fabryka pasów Franciszka Masłowskiego. Istniała do 1807 roku.

- Geometra Dominik Pucek sporządził pierwszy plan Rynku krakowskiego.

- Józef z Janowic Chwalibogowski, na podstawie zezwolenia prymasa Michała Poniatowskiego, nabył związane z kościołem św. Jakuba zabudowania i tereny, dokonał rozbiórki opuszczonego kościoła celem urządzenia tu wapiennika i cegielni.

- Kierownikiem katedry mechaniki Szkoły Głównej został Feliks Radwański.

- Nalot szarańczy na Kraków.

1789 X 30 - Prezydent Starej Warszawy Jan Dekert wystosował do Krakowa list wzywający do poparcia starań o przyznanie praw miastom.

1789 XI 15 - Teatr Jacka Kluczewskiego rozpoczął dawanie przedstawień w języku polskim.

1789 XI 23 - Podczas obrad Sejmu Czteroletniego doszło w Warszawie do pierwszego politycznego wystąpienia mieszczan. Był to zjazd przedstawicieli 141 miast polskich, którzy doręczyli królowi i stanom sejmującym swe postulaty. Z tej akcji wyłamał się Kraków, który przesłał osobny memoriał.

1789 XI 27 - Kraków nie wziął udziału w uchwalaniu na ratuszu warszawskim aktu zjednoczenia miast.

1789 XII 2 - Kraków nie wziął udziału w "czarnej procesji", która odbyła się w Warszawie podczas obrad Sejmu Czteroletniego, a jej celem było upomnienie się o prawa dla stanu mieszczańskiego.

1789

- Fabryka sukienna Sebastiana Sierakowskiego przekształcona została w "fabrykę żebraczą" zlikwidowaną w 1792 roku.

- Odbył się wykład profesora Józefa Bogucickiego o husytyzmie, w którym pochwalił on wolność wyznaniową w Polsce. Stał się jednak celem ataków fanatycznych teologów.

1790 IX 5 - W zajeździe Pod Jeleniem (dzisiaj Rynek Główny 36) zatrzymał się Johann Wolfgang Goethe. Celem jego podróży związanej z jego zainteresowaniami mineralogicznymi była Wieliczka. W Krakowie przebywał do 7 września.

1790 IX 7 - Z Krakowa wyjechał Johann Wolfgang Goethe.

1790

- Delegacja krakowska, ulegając naciskom, złożyła podpis pod aktem zjednoczenia miast.

- Powtórny nalot szarańczy na Kraków.

- Jan Śniadecki rozpoczął obserwacje astronomiczne w nowym budynku obserwatorium, dawnym gmachu pojezuickim.

- Uruchomiono fabrykę pasów Puciłowskiego, działała do 1800 roku.

1791 II 9 - Jan Maj założył przy ulicy Grodzkiej Gabinet do Czytania Otwartego. Była to pierwsza w Krakowie czytelnia i wypożyczalnia, licząca około 600 książek, głównie w języku polskim.

1791 III - Tadeusz Czacki wizytował Wawel, otworzył groby Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, dokonał spisu klejnotów znajdujących się w skarbcu królewskim.

1791 IV 4 - Rada Miejska Kazimierza wysłała delegację do Warszawy, gdy debatowano nad przyszłym ustrojem miast królewskich.

1791 IV 18 - Na Sejmie Czteroletnim uchwalono doniosłą ustawę "Prawo o miastach". Kraków otrzymał prawo wysyłania na Sejm swego plenipotenta.

1791 IV 27 - Kraków wysłał swoją delegację do Warszawy, już po uchwaleniu doniosłej ustawy o miastach.

1791 IV 28 - W kościele Mariackim odprawiono nabożeństwo dziękczynne po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni ustawy o miastach.

1791 V 7 - Na ratuszu wyłożono księgę przyjęć do prawa miejskiego, do której wpisywało się wiele szlachty.

1791 V 8 - Odbyły się obchody na cześć Konstytucji 3 Maja połączone z uczczeniem iluminacją imienin króla i marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego.

1791 V 11 - Przed odwachem wojsko garnizonu krakowskiego złożyło uroczystą przysięgę na wierność konstytucji.

1791 VIII 10 - Plenipotentem Krakowa na Sejm został wybrany Józef Jagielski, syndyk miejski. Opracowano również, wbrew staraniom Kazimierza, który bronił swej odrębności, podział miasta w nowych granicach na 4 cyrkuły: Śródmieście, Kazimierz, Garbary i Kleparz z Krowodrzą.

1791 - Populacja miasta wynosiła około 24 000.

1792 IV 14 - Uroczyste wybory nowych władz. Prezydentem Krakowa został Franciszek Wielopolski.

1792 IV 18 - W salach zamku wystawiono insygnia królewskie, umożliwiając publiczności ich obejrzenie, po wykupieniu biletu.

1792 IV 21 - Na Zamku zamknięto wystawę insygniów królewskich.

1792 IV - Ostatni przed pruską grabieżą inwentarz koronny sporządzony przez Tadeusza Czackiego i Sebastiana Sierakowskiego wykazuje: 5 koron królewskich (w tym węgierska i szwedzka), 4 berła, 5 jabłek i 4 miecze.

1792 VI 20 - Magistrat wydał uniwersał wzywający do obrony ojczyzny w wojnie z Rosją i Targowicą.

1792 IX 10 - Po zajęciu Krakowa przez wojska rosyjskie odbyła się w kościele Mariackim uroczysta wotywa dla uczczenia zwycięstwa Targowicy.

1792 IX 11 - Po raz ostatni zebrał się magistrat pod przewodnictwem Wohlmanna.

1792 IX 12 - Na ratuszu zostały przywrócone dawne władze sprzed Konstytucji majowej.

1792 IX 13 - Kazimierz odłączył się od Krakowa.

1792

- Na terenie Ogrodu Botanicznego powstała jedna z najstarszych stacji meteorologicznych na terenie Polski. Posiada ona nieprzerwaną serię pomiarową od 1825.

- Zlikwidowano "fabrykę żebraczą" księdza Sierakowskiego działającą od 1789 roku.

1793 I 23 - Nastąpił II rozbiór Polski, doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną Wielką a Fryderykiem Wilhelmem II, po podpisaniu którego wojska pruskie weszły do Wielkopolski, a rosyjskie do wschodniej Polski.

1793 IX 10 - W Podgórzu (na terenie austriackim) odbył się zjazd przedstawicieli organizacji konspiracyjnych w kraju oraz środowisk emigracji politycznej, reprezentowanych przez Tadeusza Kościuszkę. Zjazd ujawnił istnienie organizacji patriotycznej również na terenie Krakowa, w jej skład wchodzili niektórzy profesorowie Szkoły Głównej, kilku studentów, przedstawiciele wojska i mieszczan.

1793 XI 23 - Ostatni Sejm Pierwszej Rzeczypospolitej (grodzieński) uchwalił nową ustawę o miastach. Kraków zaliczono do "miast głównych". Pozostawiono przy nim przedmieścia z Kleparzem i Garbarami, ale bez Kazimierza, który pozostał odrębnym miastem.

1794 II 26 - Mieszczanie złożyli przysięgę wierności Konstytucji grodzieńskiej.

1794 III 23 - W związku z działaniami brygady kawalerii gen. Antoniego Madalińskiego (początek insurekcji kościuszkowskiej), garnizon rosyjski pułkownika Łykoszyna opuszcza Kraków. Tadeusz Kościuszko przybywa do dworku Wodzickich na Garbarach.

1794 III 24 - Poświęcenie przez Kościuszkę i generała Józefa Wodzickiego szabel w kościele Kapucynów. Około 10 na rynku krakowskim pojawił się Tadeusz Kościuszko, po czym odczytano akt powstania, a Kościuszko złożył przysięgę.

1794 III 25 - Powołano krakowską Wojewódzką Komisję Porządkową złożoną z przedstawicieli szlachty, mieszczaństwa i duchowieństwa.

1794 III 31 - Wymarsz korpusu Kościuszki na nieprzyjaciela w kierunku Kielc.

1794 III - Na początku marca, zgodnie z Konstytucją grodzieńską, odbyły się wybory nowych władz miejskich. Prezydentem został Filip Lichocki.

1794 IV 2 - Na przedmieściach ukazali się Kozacy, którzy dokonywali rabunków.

1794 IV 4 - Wybuchła panika spowodowana fałszywą wiadomością o klęsce pod Racławicami.

1794 IV 5 - Kościuszko ogłosił w obozie pod Słomnikami Raport narodowi polskiemu o zwycięstwie pod Racławicami.

1794 IV 7 - Do Krakowa przyprowadzono jeńców i 12 dział zdobytych pod Racławicami.

1794 IV 8 - Triumfalny wjazd na Wawel Kościuszki, odzianego w sukmanę chłopską i rogatywkę. Modlił się w katedrze, a później na dziedzińcu zamku odbyło się uroczyste mianowanie trzech chorążych regimentu grenadierów krakowskich: Wojciecha Bartosza, Stanisława Świstackiego i Jędrzeja Łakomskiego. Po uroczystościach odjechał do obozu pod Bosutowem.

1794 IV 18 - Komendantem Krakowa został mianowany Ignacy Wieniawski.

1794 IV 24 - Na pierwsze posiedzenie zebrał się magistrat wybrany jeszcze w kwietniu 1792 roku.

1794 IV 25 - Do Krakowa dotarła wiadomość o wybuchu 17 kwietnia powstania w Warszawie - zarządzono iluminację miasta.

1794 IV 26 - Komisja Porządkowa wydała bardzo szczegółowe rozporządzenia dotyczące obrony Krakowa przed Prusakami.

1794 V 18 - Ogłoszono alarm z powodu zbliżania się wojsk pruskich.

1794 V 31 - Na Rynku stracono księdza Macieja Dziewońskiego, skazanego przez Sąd Kryminalny za zdradę.

1794 VI 14 - Forpoczty oddziału pruskiego, dowodzonego przez generała Karola Fryderyka Elsnera, pojawiły się pod Prądnikiem Czerwonym. Wieniawski zrezygnował z komendy Krakowa.

1794 VI 15 - Kapitulacja załogi wiernej Kościuszce i wkroczenie do Krakowa wojsk pruskich.

1794 VI 30 - Korpus austriacki wkroczył do województwa krakowskiego, sandomierskiego i lubelskiego.

1794 VI - Jan Maj wydał dwa pierwsze numery "Gazety Krakowskiej".

1794 X 16 - Prusacy ogłosili triumfalnie wiadomość o klęsce maciejowickiej.

1794 - Leżące w skarbcu uniwersyteckim od czasów średniowiecznych kosztowności, zostały oddane na cele powstania.

1795 X - Na rozkaz króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II najeźdźcy zrabowali z Zamku Królewskiego na Wawelu insygnia królewskie, które przewieziono do Berlina, a w roku 1807 przetopiono na złoto.

1795 XII 6 - Magistratowi krakowskiemu doniesiono, że miasto przejdzie pod panowanie Austrii.

1795 XII 12 - Urządzono uroczyste pożegnanie urzędników pruskich.

1795

- Wchodzi w życie przepis zabraniający grzebania zmarłych na cmentarzach przykościelnych w obrębie murów miejskich.

- Cmentarze przy kościołach śś. Filipa i Jakuba na Kleparzu oraz Św. Piotra na Garbarach, zaczynają pełnić funkcję cmentarzy komunalnych.

- Wychodzi periodyk "Monitor Różnych Ciekawości", wydawany przez Jacka Przybylskiego.

- Zakończyła działalność loża wolnomularska "Przesąd Zwyciężony" działająca od marca 1786 roku.

1796

- W Krakowie osiedlił się Jan Jerzy Friedlein, protoplasta zasłużonej dla Krakowa rodziny księgarskiej.

- Pojawiły się pierwsze oznaki organizacji konspiracyjnych. W Krakowie podpisano akt konfederacji, dokument programowy tzw. Centralizacji Lwowskiej.

1796 I 4 - Wojska pruskie opuściły ostatecznie Kraków.

1796 I 5 - Generał Ludwig von Foullon na czele wojsk austriackich wkroczył do Krakowa, rozpoczęła się pierwsza okupacja austriacka.

1796 I 7 - Zostało wznowione wydawanie „Gazety Krakowskiej”, redagowanej przez krakowskiego drukarza i księgarza Jana Maja.

1796 I 25 - "Gazeta Krakowska" Jana Maja zamieściła obszerną relację z uroczystości związanych z objęciem w posiadanie przez Austriaków Krakowa i Galicji Zachodniej.

1796 II - Aktor Karol Ludwig Wothe otworzył teatr niemiecki w Pałacu Spiskim.

1796 III 21 - Cesarz Franciszek II Habsburg, władca Austrii ogłosił patent o włączenie nowych ziem, w tym Krakowa do monarchii habsburskiej.

1796 IV 18 - Przybył nieoficjalnie do Krakowa austriacki komisarz baron Jan Wacław Margelik.

1796 IV 27 - Nastąpił uroczysty wjazd do Krakowa barona Jana Wacława Margelika jako pełnomocnego komisarza urządzającego Galicji Zachodniej. Prezydent miasta Filip Lichocki odczytał pod ratuszem patent cesarski, który potwierdzał objęcie przez Austrię przypadających jej polskich ziem.

1796 VIII 9 - Uroczysty wjazd do Krakowa wysłannika cesarskiego księcia Karola von Auersperga

1796 VIII 17 - Książę Karol von Auersperg jako komisarz pełnomocny cesarza austriackiego, przyjął uroczyste homagium (akt lenny) od mieszkańców Galicji Zachodniej oraz przysięgę wierności cesarzowi Franciszkowi II. Centralna uroczystość odbyła się we wnętrzu kościoła Mariackiego. kiedy to tysiące przybyłej na ten dzień do dawnej stolicy szlachty, przy wtórze dzwonu Zygmunta, wraz z przedstawicielami mieszczaństwa a nawet Akademii, składały hołd reprezentującemu austriackiego cesarza księciu Auerspergowi. Czytamy w powieści, że: W wieczór [...] było całe miasto iluminowane, a w Sukiennicach książę jegomość Auersperg dał wielki bal, gdzie się aż do samego rana bawiono. Zjazd był tak wielki z obydwóch Galicjów [tzn. Wschodniej i Zachodniej], że Sukiennice nie mogły wszystkich gości ogarnąć. Blisko sześć tysięcy szlachty w nich się z największą radością bawiło. Przy stole były spełnione toasty z wielkim zapałem, przy odgłosie armat...

1796 IX 30 - Nastąpiło wyprowadzenie z Krakowa (pod strażą) rekrutów pierwszego poboru młodzieży polskiej do wojska austriackiego.

1796 - Do Krakowa przybył Szczepan Humbert.

1797

- Komisarzem pełnomocnym Galicji Zachodniej został Franciszek Józef Wurmbrand.

- Władze austriackie zniosły klasztor karmelitów bosych, budynek poklasztorny (przy dzisiejszej ul. Senackiej) zamieniono na więzienie, zwane więzienie św. Michała. Obecnie w gmachu znajduje się Muzeum Archeologiczne.

1797 III 1 - Zakończył działalność teatr niemiecki w Pałacu Spiskim.

1797 V 31 - "Gazeta Krakowska" podała informację o otwarciu w Kazimierzu łaźni z ciepłymi i zimnymi kąpielami z wody wiślanej

1797 VIII 17 - Dekretem władze austriackie przeniosły parafię kościoła św. Szczepana do Karmelitów Trzewiczkowych na Piasku.

1797 IX 5 - Został wydany przez Komisję Nadworną Galicji dekret o przeniesieniu cmentarzy poza miejsca zamieszkane.

1798

- Zaczęły się ukazywać „Wiadomości Cudzoziemskie z Krakowa”.

- Powstał w Krakowie lokalny oddział Towarzystwa Republikanów Polskich, organizacji warszawskiej, która stawiała sobie za cel przywrócenie niepodległości ojczyzny oraz wprowadzenie rządów republikańsko - demokratycznych.

1798 II 25 - "Gazeta Krakowska" podała wiadomość o śmierci w Petersburgu (12.2.1798) króla Stanisława Augusta

1798 III - Został wydany przez władze gubernialne dekret na mocy postanowień którego, Zamek Wawelski miał być przeznaczony na koszary dla wojsk austriackich z nakazem odpowiedniej adaptacji. Generał austriacki Chestler proponował przekształcenie obiektu w cytadelę, urządzenie koszar, magazynów oraz składów artylerii, postulował także przeniesienie katedry oraz grobów królewskich do kościoła św. św. Piotra i Pawła.

1798 XI 17 - Rozpoczął się trwający wiele tygodni przemarsz wojsk rosyjskich, wysłanych do Włoch przeciw rewolucyjnej Francji.

1799 - Ukończono budowę urzędu celnego przy ul. Stradom, który powstał z przebudowy dawnego kościoła św. Jadwigi oraz klasztoru Bożogrobców.

1799 I 1

- Ukazał się pierwszy numer gazety w języku niemieckim „Krakauer Zeitung”, wydawanej przez Józefa Trasslera. Wychodziła do 1808 roku.

- Jacek Kluszewski otrzymał przywilej cesarski na wybudowanie sceny teatralnej. Uruchomił teatr z przedstawieniami w języku niemieckim, w budynkach u zbiegu pl. Szczepańskiego i ul. Jagiellońskiej.

1799 III 20 - Przez miasto przejechał feldmarszałek rosyjski Aleksander Suworow, udający się jako głównodowodzący koalicji antyfrancuskiej na Półwysep Apeniński.

1799 VII 31 - Przybył do Krakowa nowy komisarz pełnomocny Galicji Zachodniej hrabia Jan Nepomucen von Trautmannsdorf.

1799 VII - Przez Kraków przechodziły oddziały rosyjskie udające się na front włoski.

1799 IX 22 - Uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji zdobycia przez wojska austriackie Mantui (bronionej między innymi przez legionistów polskich).

1799 - Na polecenie władz austriackich zamknięto cmentarz Remu.

1800 I 2 - W budynku dzisiejszego Teatru Starego otwarto pierwszy stały teatr w Krakowie.

1800 II 11 - Do Krakowa przybył Aleksander Suworow powracający do Rosji, obdarzony już za zwycięstwa we Włoszech tytułem generalissimusa i księcia Italii. Przebywał w Krakowie do 15 lutego.

1800 II 15 - Z Krakowa wyjechał Aleksander Suworow przebywający tutaj od 11 lutego.

1800 II 16 - Przez Kraków do 4 marca przechodziły oddziały rosyjskie powracające z frontu włoskiego, wiele budynków zajęto na szpitale wojskowe.

1800 III 4 - Skończył się, trwający od 16 lutego, przemarsz wojsk rosyjskich powracających z frontu włoskiego.

1800 IV 5 - Administratorem diecezji krakowskiej został biskup sufragan krakowski Józef Olechowski.

1800

- Kancelaria Nadworna Galicyjska w Wiedniu wydała dekret o przyłączeniu do Krakowa Kazimierza oraz jurydyk i przedmieść krakowskich. Wprowadzono nowy podział administracyjny miasta. Ustanowiono początkowo trzy wydziały: 1) Śródmieście z Zamkiem, 2) Kleparz i Wesoła, 3) Piasek z Nowym Światem i Czarną Wsią.

- Władze austriackie rozpoczęły adaptację zamku na Wawelu na koszary dla wojska, prace budowlane wykonano według planów architekta Jana Markla.

- Na dawnych gruntach folwarku Bosackie na obszarze wsi Prądnik Czerwony rozpoczęto prace nad urządzeniem cmentarza miejskiego zwanego Rakowickim.

- Decyzją senatu, ludności pochodzenia żydowskiego, pozwolono osiedlać się w całym Krakowie.

- Krakowska grupa Towarzystwa Republikanów Polskich zwróciła się do naczelnych władz organizacji z inicjatywą uwolnienia Hugona Kołłątaja z więzienia.